Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-19
Przedmiot ogłoszenia:Wywóz i zagospodarowanie przez odzysk metodą R3 i R10 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
Organizator:MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży
Adres: ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. chodzieski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 67 2822208; 609139572
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE O PRZETARGU
2. Zakres przetargu: wywóz i zagospodarowanie przez odzysk metodą R3 i R10
ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni
ścieków Studzieniec Łęg, gmina Chodzież.
Specyfikacja:9. Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna w siedzibie firmy lub na
stronie internetowej Zamawiającego www.mwik.pl.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Miejsce i data składania ofert: Siedziba Zamawiającego,
MWiK Sp. z o.o. w Chodzieży,
ul. Kochanowskiego 29,
sekretariat, 05.03.2021 r. do godz. 12:00
Otwarcie ofert:4. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego,
Termin składania:2021-03-05
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2021 r.
Wymagania:7. Kryterium oceny: cena 100%
Warunki udziału w postępowaniu określone zostały w SIWZ. Nie dopuszcza się
składania ofert wariantowych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem
umowy Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą negocjacji odnośnie ceny oferty
lub innych warunków umowy.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z umową, której istotne postanowienia
zawarte są w SIWZ.
Kontakt:8. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:
Roman Niedźwiecki - tel./fax 67 2822208; 609139572, e-mail: worknet@mwik.pl
Justyna Pytel tel. 67 2811610; e-mail: worknet@mwik.pl
Numer dokumentu:03/CR/02/2021/DOŚ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: