Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19407938 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-06-16
Przedmiot ogłoszenia:Wywóz nieczystości stałych
Organizator:Ośrodek dla Osób Uzależnionych SPZOZ "Nowy Dworek"
Adres: Nowy Dworek 46, 66-200 ŚWIEBODZIN
Województwo / powiat: lubuskie, pow. świebodziński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 068 38 101 67
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
nazwa:
znak sprawy 2A/ZO/2020
wywóz nieczystości stałych
Miejsce i termin składania ofert: Termin i miejsce złożenia oferty:
Ofertę należy składać do 24 czerwiec 2020 roku do godziny 10.00. w Sekretariacie Zamawiającego pod adresem Nowy Dworek 46 66-200 Świebodzin
Termin składania:2020-06-24
Miejsce i termin realizacji:Termin i miejsce realizacji zamówienia:
termin:
01.07.2020-30.06.2021
częstotliwość wywozu : lx w tygodniu
miejsce obioru nieczystości stałych:
Mała 1,
Glińsk 35,
Jordanowo 53,
Nowy Dworek 46,
Nowy Dworek 32
Wymagania:4. Informacje dodatkowe:
b. ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie Kopertę należy opisać następująco:
Oferta w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
wywóz nieczystości stałych
nazwa i adres składającego ofertę:
c. z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro postępowanie jest prowadzone bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
d. zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
e. korespondencja z wykonawcami ( z wyłączeniem składania formularzy ofertowych oraz innych dokumentów każdorazowo określonych przez Zamawiającego) może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@nowydworek.com o parametrach:
a) całkowita pojemność skrzynki wynosi: 10Gb,
b) przepustowość łącza internetowego wynosi: lOGbps,
c) maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 30Mb,
d) maksymalna wielkość całej wiadomości : 100Mb,
e) rodzaj przyjmowanych plików: pdf,
f) rodzaj wysyłanych plików: pdf, word, exel,
g) automatyczna odpowiedź potwierdzającą otrzymanie korespondencji.
f) podanie w formularzu ofertowym przez Wykonawcę swojego adresu e-mail jest automatycznie wyrażeniem zgody na przesyłanie korespondencji w tej formie,
g) korespondencję wysłaną drogą mailową Zamawiający każdorazowo opatruje w element potwierdzenia dostarczenia wiadomości przez Wykonawcę, który jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić mailowo otrzymanie danej korespondencji w terminie 24godzin od jej otrzymania.
Kontakt:osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są pracownicy Działu Zamówień Publicznych tel. 68 38 101 67, e-mail: przetargi@nowydworek.com.
Numer dokumentu:2A/ZO/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: