Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-05-25
Przedmiot ogłoszenia:Wywóz nieczystości stałych
Organizator:Zarząd Zlewni w Elblągu
Adres: Aleja Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Elbląg
pomorskie, pow. malborski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.+48 55 232 57 25
E-mail:
Opis:Wywóz nieczystości stałych dla jednostek podległych Zarządu Zlewni w Elblągu na lata 2021 -2022
w związku z prowadzonym postępowaniem o wartości mniejszej niż 130 000
PLN netto,
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Wywóz nieczystości stałych dla jednostek podległych Zarządu Zlewni
w Elblągu na lata 2021-2022" - z podziałem na części.
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Wywóz nieczystości stałych niesegregowanych na Pochylniach Kanału
Elbląskiego (sezonowo i całorocznie) - część 1 oraz w Nadzorze Wodnym w
Malborku (Śluza Biała Góra) - część 2.
Miejsce i termin składania ofert: 13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 31.05.2021 r. do godz. 15;00 za pośrednictwem
platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl
Termin składania:2021-05-31
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: Cena 100 %
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
nie wymagane.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia: nie wymagane.
9. Warunki gwarancji: nie dotyczy
10. Opis sposobu obliczenia ceny: Zgodnie z formularzem ofertowym -załącznik
nr 3 Wykonawca w oparciu o Opis przedmiotu zamówienia
( Załącznik nr 1 lub 2 -OPZ- odpowiednio dla części zamówienia) określi w
formie formularza oferty , cenę oferty netto i brutto za całość zamówienia w
złotych (PLN) oraz stawkę podatku VAT za okres realizacji 01.06.2021 r. do
31 grudnia 2022- (19 miesięcy). Cena powinna obejmować wszelkie koszty
jakie wykonawca poniesie przy realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszt
transportu i dzierżawy pojemników z uwzględnieniem częstotliwości
wywozów.
Do zsumowanej wartości netto należy dodać wartość podatku VAT.
Stawka podatku VAT musi być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca
2004r., o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2174 z późn.
zm.)
Do oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty brutto całości
zamówienia.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość: Wypełniony formularz ofertowy
- załącznik nr 3, podpisany wzór umowy- załącznik nr 4, podpisana klauzula
informacyjna -załącznik nr 5.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie przewiduje się.
14. Termin związania ofertą: 30 dni
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: ofertę należy
sporządzić w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej jako plik
w formacie danych określonych i wydanych na podstawie odrębnych
przepisów (format pdf). Formularz ofertowy (załącznik nr 3) oraz wzór umowy
(załącznik nr 4) wraz z klauzulą informacyjną (załącznik nr 5) wykonawca
może dokumenty podpisać własnoręcznie. Nie wymaga się podpisów
elektronicznych ani kwalifikowanych. Komplet dokumentów należy przesłać
za pośrednictwem platformy zakupowej https://przetargi.wody.gov.pl
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: Marzena Pietraczenko,
marzena.pletraczenko@wody.gov.pl
Numer dokumentu:GD.ROZ.2811.133.2021.ZZ.2
Źródło: Internet i własne
Załączniki: