Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26491991 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-01-12
Przedmiot ogłoszenia:Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych
Organizator:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie
Adres: ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno
Województwo / powiat: łódzkie, pow. opoczyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 044 755 22 43
E-mail:
Opis:Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych.
Przedmiot zamówienia: Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych.
Przedmiot zamówienia:

Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych.
Miejsce i termin składania ofert: Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym należy przesyłać na adres:

GDDKiA Oddział w Łodzi, Rejon w Opocznie,

ul. Zakątna 6, 26-300 Opoczno

lub email: lpoddebniak@gddkia.gov.pl

do dnia 22.01.2024r. do godz. 11:00
Termin składania:2024-01-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2025
Wymagania:Warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę realizacji płatności uważa się datę, obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego
Inne dane:

Kryterium wyboru ofert: 100% cena
Niniejsze zamówienie jest: poniżej 130.000,00 PLN (netto)

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu ofertowym wraz z kosztorysem ofertowym.
Kontakt:Osoba prowadząca sprawę: Lidia Poddębniak tel. 044 755 22 43
Źródło: Internet i własne
Załączniki: