Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24040095 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-14
Przedmiot ogłoszenia:Wznowienie granic działki ewidencyjnej
Organizator:Starostwo Powiatowe w Płocku
Adres: ul. Bielska 59, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL.: +48 (24) 267-68-00, tel. 24 267-67-52
E-mail:
Opis:WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1/ Wznowienie granic działki ewidencyjnej nr 330/25 o pow. 0,1800 ha, położonej w obrębie Miszewo Murowane Nowe, gm. Bodzanów.
2/ Stabilizacja granic ww. działki.
3/ Protokolarne okazanie granic właścicielom ww. działki i sąsiednich.
Miejsce i termin składania ofert: 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1) Ofertę należy złożyć do dnia 24 października 2022 roku, do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Płocku, przy Ul. Bielskiej 59, lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Płocku, Ul. Bielska 59, 09-400, Płock w zabezpieczonej kopercie opisanej
nazwa i adres Wykonawcy nazwa i adres Zamawiającego
Oferta na:
,, Wykonanie wznowienia granic działki ewidencyjnej nr 330/25 o pow. 0,1800 ha, połoionej w obrębie Miszewo Murowane Nowe, gm. Bodzanów" nie otwierać do dnia 24 października 2022 roku, do godz. 10;00
Termin składania:2022-10-24
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o wartości poniżej kwoty 130 000 złotych
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający Powiat Płocki - Starostwo Powiatowe w Płocku zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie wznowienia granic działki ewidencyjnej nr 330/25 o pow. 0,01800 ha, położonej w obrębie Miszewo Murowane Nowe, gm.
3. Kryterium oceny oferty: najniższa cena
4. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena
5. Obowiązująca stawka podatku Vat: 23%
6. Warunki udziału w postępowaniu: prowadzenie działalności gospodarczej i posiadanie uprawnień zawodowych w zakresie sporządzania map do celów prawnych.
7. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do niniejszej oferty: nie dotyczy.
8. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (z wyjątkiem pełnomocnictwa -oryginał lub kopia poświadczona notarialnie).
9. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone,
2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia do złożenia oferty,
3) Wykonawca dokonuje wyceny przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia na własna odpowiedzialność i ryzyko,
4) Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
10. Oferta powinna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
11. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
12. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli:
a) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
b) jej treść nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.
16. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych*) ani ofert wariantowych.
18. Zawarcie umowy następuje z chwilą jej podpisania.
Kontakt:19. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Renata Gwiazda, nr tel. 24 267-67-52.
Numer dokumentu:GGN-II.6840.3.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: