Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18057300 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-27
Przedmiot ogłoszenia:Zabezpieczenie dachu papą termozgrzewalną przed dalszym niszczeniem
Organizator:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM "Konduktorska"
Adres: ul. Konduktorska 12, 02-775 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. i fax. (22)550- 92-10 i fax. (22)851-97-43
Strona www:https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Opis:Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
ogłasza konkurs ofert
na
zabezpieczenie dachu papą termozgrzewalną przed dalszym niszczeniem
w wyłączonym z użytkowania budynku przy ul. Podbipięty 60 w Warszawie
w branży ogólnobudowlanej. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wartość szacunkowa niniejszego zamówienia
nie przekracza kwoty 30.000 Euro.
1. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonane zostaną roboty opisane
poniżej:
1.1. branża budowlana:
Z uwagi na roszczenia do nieruchomości należy wykonać doraźną naprawę
angażującą minimum środków finansowych. Po dokładnych oględzinach konstrukcji
oraz poszycia dachu należy:
o Wzmocnić skorodowane krokwie nabijając obustronnie deski o grubości
min. 32 mm w skorodowanych miejscach z odpowiednim zakładem na miejsca
zdrowe.
o Należy ustawić jeden słupek rusztowania w celu transportu materiału na dach,
zabronione jest składowanie materiału na dachu.
o Do połaci dachu przybić płyty OSB3 gr. 10 mm. W miejscach gdzie płyta będzie
stykać się z dachem należy wykonać podkładki z papy aby uniknąć przecięcia
docelowej warstwy papy ostrymi krawędziami płyt.
o Pokryć dach jednokrotnie papą wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej
Po skończonych pracach teren należy uporządkować.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać formalności związanych z zakupem energii
elektrycznej oraz pokryć koszty z tym związane .
Specyfikacja:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów, które należy złożyć
w niniejszej procedurze oraz formalności koniecznych do zwarcia umowy zawiera
specyfikacja przedmiotu zamówienia, którą można pobrać ze strony
www.zgnmokotow.waw. pl lub w siedzibie Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie przy ul. Konduktorskiej 12 w pokoju 1 (sekretariat]
do dnia 04.10.2019r. do godziny 1000
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.10.2019 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 20.
Termin składania:2019-10-04
Miejsce i termin realizacji:3. Zamówienie musi być zrealizowane począwszy od dnia następującego po dniu
podpisania umowy w okresie nie dłuższym niż 35 dni kalendarzowych.
Wymagania:2. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2014 r., póz. 1502 z późn. zm.j, wszystkich osób wykonujących wszystkie
czynności w zakresie wykonania robót budowlanych objętych zamówieniem
wyszczególnionych w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do zapytania
ofertowego. Obowiązek zatrudnienia na podstawie w/w umowy o pracę nie dotyczy
osób, które będą pełniły funkcję kierownika/kierowników robót objętych
zamówieniem, które mogą być zatrudnione przez Wykonawcę w ramach stosunków
prawnych dopuszczonych przez prawo. W/w obowiązek dotyczy również
podwykonawców realizujących zamówienie.
Numer dokumentu:D07.260.K0.9/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: