Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-02-22
Przedmiot ogłoszenia:Zabezpieczenie medyczne imprez
Organizator:Centrum Kultury Gminy Rudna
Adres: ul. Ścinawska 19, 59-305 Rudna
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lubiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 76 746 42 49
E-mail:
Opis:zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez Centrum Kultury Gminy Rudna w 2024 r.
II. Przedmiot zapytania ofertowego:
Przedmiotem zapytania jest zabezpieczenie medyczne imprez organizowanych przez Centrum
Kultury Gminy Rudna w 2024 r. zgodnie ze wstępnym wykazem imprez w pkt. III zapytania,
z zaznaczeniem, że ilość imprez może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
IV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia medycznego:
1. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego:
- karetka z wyposażeniem (personel medyczny - 2 ratowników, w tym 1 medyczny) oraz patrol
ratowniczy - pieszy (2 ratowników) na imprezach tj. Dożynki Gminne, Zlot Motocykli, Zamczysko
- karetka z wyposażeniem (personel medyczny - 2 ratowników) - na pozostałych imprezach
2. Wykonawca podczas wykonywania zabezpieczenia będzie posiadał wszelkie niezbędne
dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu, posiadane uprawnienia (licencje, kopię ważnej
polisy ubezpieczeniowej itp.)
3. Harmonogram godzinowy oraz rodzaj zabezpieczenia medycznego na poszczególnych imprezach
będzie ustalany bezpośrednio przed każdą imprezą.
Miejsce i termin składania ofert: VII. Miejsce składania ofert:
Ofertę należy przesłać do Centrum Kultury Gminy Rudna mailem na adres: ckgr@ckgr.pl w tytule
maila wpisując: ,,Zabezpieczenie medyczne imprez CKGR 2024"
VIII. TERMIN SKŁADANIA ofert
1. Ofertę należy złożyć do 29.02.2024 r.
Termin składania:2024-02-29
Miejsce i termin realizacji:III. Termin i miejsce realizacji imprez:
L.p. Impreza Planowana data Miejsce
1. Dzień Dziecka 01.06.2024
02.06.2024
Chobienia
Rudna
2. Noc Świętojańska 22.06.2024 Radoszyce
3. XVI Zlot Motocyklowy 28-30.06. 2024 Gwizdanów
4. Dożynki Gminy Rudna 31.08.2024 Rudna
5. Zamczysko 07.09.2024 Chobienia
6. III Łemkowskie Śpiewanie 14.09.2024 Wysokie
7. Piknik Niepodległościowy 11.11.2024 Chobienia
Wymagania:Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), ustawy nie stosuje się.
Zamawiający informuje, że mogą wystąpić dodatkowe zlecenia nie objęte zapytaniem.
V. Warunki realizacji:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającemu
przedmiotowi zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych oraz ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
4. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna
ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający
zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz
pozostawienia zapytania ofertowego bez wyboru Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu
- żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
8. Centrum Kultury Gminy Rudna zaznacza, iż Wykonawca może ulec zmianie w przypadku
naruszenia zasad określonych w niniejszym zapytaniu.
9. Rozliczenie następować będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze w terminie
14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury powinny być wystawiane
po każdej imprezie.
VI. Forma składania ofert
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego -
Formularz ofertowy.
2. O dotrzymaniu terminu oferty decyduje data wpływu na pocztę (serwer) Zamawiającego
i możliwość odczytania jej treści przez Zamawiającego. Oferty złożone po upływie terminu nie będą
rozpatrywane.
3. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 14 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. Kryteria wyboru oferty
1. Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto.
2. W toku badania ofert i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
3. W przypadku kiedy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
5. Nie podlegają rozpatrzeniu oferty złożone po terminie oraz oferty złożone na nieprawidłowym
formularzu.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
W ofercie należy podać cenę netto, VAT i cenę brutto wyrażoną w PLN zgodnie z formularzem
ofertowym. Oferta musi być opatrzona datą oraz podpisami i pieczęcią upoważnionych osób.
Kontakt:XI. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
- Marta Bortniak tel. 76 746 42 49
Źródło: Internet i własne
Załączniki: