Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej
Organizator:Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Małopolski
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. rzeszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 17 77 29 053
E-mail:
Opis:Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pod nazwą ,,Dni Sokołowa 2022" w dniach 25 i 26.06.2022r., XIII Biegu Sokoła w dniu 19.06.2022 r. i V Triatlonu Sokoła w dniu 16.07.2022 r. dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Młp.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pod nazwą ,,Dni Sokołowa 2022" w dniach 25 i 26.06.2022r., XIII Biegu Sokoła w dniu 19.06.2022 r. i V Triathlonu Sokoła w dniu 16.07.2022 r. dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. a). Zabezpieczenie medyczne; - jeden patrol ratowniczy (1 osoba) - jeden zespół wyjazdowy bez lekarza w składzie: 2 ratowników medycznych.
2
b) Patrol ratowniczy wyposażony winien być, co najmniej w torbę ratunkową oraz środki łączności bezprzewodowej umożliwiające natychmiastową łączność z innymi osobami zaangażowanymi w bezpieczeństwo imprezy. Torba ratunkowa powinna zawierać, co najmniej: - rurki ustno-gardłowe - ssak ręczno-mechaniczny - worek samorozprężalny - rurki krtaniowe - kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego wodoodporne - opatrunki o różnych wymiarach - środek do dezynfekcji skóry - roztwór soli fizjologicznej 500 ml - rękawiczki jednorazowe - worek plastikowy z zamknięciem na odpady - płyn do dezynfekcji rąk - nożyczki - folie izotermiczne c) Osoby wchodzące w skład zabezpieczenia medycznego oznakowane winny być poprzez umieszczenie na kamizelce koloru czerwonego, z przodu i z tyłu napisu w kolorze białym w języku polskim w brzmieniu ,,RATOWNIK" albo ,,RATOWNIK MEDYCZNY" oraz w języku angielskim w brzmieniu ,,MEDICAL STAFF". IV. Wyszczególnienie zamówienia 1. W dniu 19.06.2022r.: - w punkcie startu Ul. Rynek 1; jeden patrol medyczny (1 osoba) od godz. 9.00 do zakończenia biegu - jeden zespół wyjazdowy bez lekarza w składzie: 2 ratowników medycznych przejazd na trasie Biegu - 12 km. (start i meta Ul. Rynek 1) od godz. 9.00 do zakończenia imprezy (ok. godz.13.00). 2. W dniu 16.07.2022r.: - w punkcie startu przy zbiorniku w Turzy jeden patrol medyczny (1 osoba) od godz. 9.00 do zakończenia Triathlonu. - jeden zespół wyjazdowy bez lekarza w składzie: 2 ratowników medycznych przejazd na trasie kolarskiej Triathlonu - 20 km. (start i meta przy zbiorniku w Turzy) od godz. 9.00 do zakończenia imprezy (ok. godz.14.00). 3. W dniach 25 i 26.06.2022r.: - w punkcie pomocy medycznej jeden patrol medyczny (1 osoba) w godz. 16.00 do zakończenia imprezy (ok. godz. 1.00) - jeden zespół wyjazdowy bez lekarza w składzie: 2 ratowników medycznych na terenie imprezy w godz. 16.00 do zakończenia imprezy (ok. godz. 1.00)
Cena brutto za jeden patrol medyczny (1 osoba) / za godzinę: ......................................
Cena brutto za jeden zespół wyjazdowy bez lekarza w składzie: 2 ratowników medycznych
za godzinę...............................................
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę prosimy składać wyłącznie w wersji papierowej w zaklejonej kopercie na adres:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji Ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp. do dnia 17.05.2022 r. do godz. 10.00 z dopiskiem Zabezpieczenie medyczne imprezy masowej pod nazwą ,,Dni Sokołowa 2022" w dniach 25 i 26.06.2022r, Zabezpieczenie medyczne XIII Biegu Sokoła w dniu 19.06.2022 r. i V Triatlonu Sokoła w dniu 16.07.2022r. dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi 17.05.2022 r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji.
Termin składania:2022-05-17
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji:
19.06.2022r. - Ul. Rynek 1 w Sokołowie Młp. i na trasie Biegu Sokoła (12km)
16.07.2022r. - przy zbiorniku w Turzy i na trasie kolarskiej Triathlonu (20km)
25 i 26.06.2022r. - teren Placu Targowego Ul. Sienkiewicza Sokołów Młp.
VI. Informacja o podwykonawcach
Wymagania:Informacja o podwykonawcach
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia prac podwykonawcom.
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena 100%
VIII. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze.
Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
podpis oferenta podpis zamawiającego
Numer dokumentu:MGOKSiR.ZP.271.14.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: