Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-01-30
Przedmiot ogłoszenia:Zabezpieczenie otworów i szczelin przed dostępem ptactwa na budynkach
Organizator:Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (89) 642 98 52
E-mail:
Opis:Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zabezpieczenie otworów i szczelin przed dostępem ptactwa na budynkach objętych termomodernizacją, jn.:

Tytuł projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Wyszczególnienie budynków
Część I
Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego
Budynek szkoły i sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica i CKU w Ostródzie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2

Budynek internatu Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie przy ul. Grunwaldzka 14

Termomodernizacja obiektów szpitala powiatowego w Ostródzie
Budynek szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 1

Budynek pomocniczy szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. przy ul. Władysława Jagiełły 1

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 2 w Ostródzie
Budynek Przychodni Zdrowia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie przy ul. Kościuszki 2
Część II
Termomodernizacja obiektów oświatowych powiatu ostródzkiego
Budynek szkoły, internatu i stołówki Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu przy ul. Kujawska 1,

zgodnie z zakresem rzeczowym przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do sondażu) oraz projektem umowy (zał. nr 3 do sondażu)

Uwaga:
Wykonawcy mogą składać oferty na jedną lub obydwie wybrane części objęte przedmiotem zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 5.02.2018 r. do godz. 15:00:
1) w formie pisemnej, na adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat); ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem; ,,Oferta na zadanie pn.: Zabezpieczenie otworów i szczelin przed dostępem ptactwa na budynkach objętych termomodernizacją" lub
2) w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres mailowy: j.kwiatkowska@powiat.ostroda.pl w temacie maila należy wpisać: ,,Oferta na zadanie pn.: Zabezpieczenie otworów i szczelin przed dostępem ptactwa na budynkach objętych termomodernizacją."
Termin składania:2018-02-05
Wymagania:Za najkorzystniejszą (odrębnie w każdej części) zostanie uznana oferta z najniższą ceną, która nie będzie podlegała odrzuceniu.
Oferta musi zawierać:
wypełniony i podpisany przez upoważnioną osobę/osoby formularz ofertowy (zał. nr 2 do sondażu);
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego sondażu cenowego lub odwołać niniejszy sondaż cenowy. Modyfikacja treści sondażu cenowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego sondażu cenowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Podinspektor Joanna Kwiatkowska, tel. (89) 642 98 52, e-mail: j.kwiatkowska@powiat.ostroda.pl
Numer dokumentu:RL.272. 6.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: