Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17532900 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-06-19
Przedmiot ogłoszenia:Zabezpieczenie przed główną imprezą masową oraz imprezy masowej
Organizator:Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. R. Kaczorowskiego w Raciążu
Adres: ul. Parkowa 14, 09-140 Raciąż
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. płoński
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 23 679-10-78
E-mail:
Opis:Zabezpieczenie przed główną imprezą masową oraz imprezy masowej pn. VI Jarmarku Raciąskiego
Przedmiot zamówienia: Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Zabezpieczenie przed główną imprezą masową oraz imprezy masowej(przewidziana liczba osób biorących udział w imprezie to 1500 osób) podczas organizacji VI Jarmarku Raciąskiego odbywającego się 14 oraz 15 sierpnia. w mieście Raciąż, Plac Adama Mickiewicza , 09-140 Raciąż
Szczegółowy plan wynajmu ochrony rozbity na godziny oraz informację odnośnie imprezy :
DATA
PRZEDZIAŁ GODZINOWY
LICZBA GODZIN
LICZBA OCHRONIARZY
14 sierpnia
12:00 do 24:00
(zabezpieczenie przed główną imprezą masową )
12 godzin
5 ochroniarzy
14 sierpnia
18:00 do 24:00
(zabezpieczenie imprezy głównej masowej)
6 godzin
12 ochroniarzy
15 sierpnia
Od 24:00 - 9:00
(zabezpieczenie terenu w nocy)
9 godzin
2 ochroniarzy
15 sierpnia
9:00 - 19:00
(zabezpieczenie imprezy niemasowej)
10 godzin
5 ochroniarzy
Typ imprezy : impreza masowa zaczyna się od godziny 18:00 w dniu 14 sierpnia 2019r.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, przesłana faksem, drogą elektroniczną na adres sekretariat@mckraciaz.pl, bądź też dostarczona osobiście przez oferenta..
Termin składania ofert upływa w dniu: 24.06.2019r. do godzina 14.00
Termin składania:2019-06-24
Wymagania:Organizator w swoim zakresie zapewnia służbę informacyjną w ilości 12 osób.
Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
o nazwę i adres oferenta;
o opis nawiązujący do paramentów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;
o wartość oferty (netto oraz brutto);
o koszt całkowity oferty;
o cena jednostkowa za godzinę pracy jednego pracownika ochrony (netto/brutto)
o termin ważności oferty; (oferta musi być ważna min. 30 dni od daty złożenia)
o podpisany Załącznik nr 1 (Oświadczenie wykonawcy)
o Oferta musi zawierać wszelkie wymagane koncesje, uprawnienia dotyczące zabezpieczenia imprezy masowej, plan zabezpieczenia
Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne, dodatkowe informacje, np. warunki płatności , czas w jakim ma być dokonany przelew itp. (wszystkie płatności będą realizowane za pomocą przelewów)
Oferta musi być opatrzona pieczątką firmową i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia i termin.
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena - 100 %
Zabezpieczenie musi spełnić wymagania ujęte w ustawie z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku rezygnacji z organizacji wydarzenia
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty e-mail oraz umieści informację w siedzibie MCKSiR w Raciążu do dnia 26.06.2019 r.
Kontakt:Sporządził : Krzysztof Niedziałkowski
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
im. R. Kaczorowskiego w Raciążu
Tel: 23 679-10-78
E-mail : sekretariat@mckraciaz.pl
Numer dokumentu:TG.26.6.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: