Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-04-12
Przedmiot ogłoszenia:Zabezpieczenie ratownicze basenu kąpielowego
Organizator:Gminne Centrum Kultury w Białej Biała
Adres: Prudnicka 35, 48-210 Biała
Województwo / powiat: opolskie, pow. prudnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:77 4387026
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Działając w imieniu Zamawiającego wracam się z prośbą o przedstawienie oferty na
zabezpieczenie ratownicze basenu kąpielowego w Białej przy Ul. Koraszewskiego
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zapewnienie bezpieczeństwa osobom kąpiącym się na basenie w Białej przy ul.
Koraszewskiego, prze trzy osobową załogę ( z uprawnieniami) w czasie otwarcia basenu
Miejsce i termin składania ofert: 4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY
1. Oferta może być przesłana: pocztą elektroniczną na adres jkosz@gckbiala.pl, faksem
pod nr 77 4387026, pocztą na adres Gminne Centrum Kultury w Białej, ul Prudnicka
35, 48-210 Biała (decyduje data dostarczenia do adresata) lub osobiście w siedzibie
Zamawiającego do dnia 10.05.2021r godz. 13:00
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Otwarcie ofert:6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Ocena ofert zostanie dokonana 10.05.2021r o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego, a wybór najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczony na stronie internetowej www.gckbiala.pl i bip.gckbiala.pl
Termin składania:2021-05-10
Miejsce i termin realizacji:2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Od 26.06.2021r (sobota) do 29.08.2021r (niedziela)
Wymagania:3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Złożona oferta powinna zawierać:
1. Dane zamawiającego (Nazwa, adres, NIP regon, nr. rachunku bankowego)
2. Oferowaną cenę (netto, brutto)
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszeniu do niego
zastrzeżeń
4. Datę sporządzenia oferty
5. Oferta winna być opatrzona pieczątką i podpisana prze upoważnioną osobę
Uwagi:3. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferenta wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty
4. Zaproszenie do złożenia oferty zamieszczone zostanie na stronie bip.gckbiala.pl
5. KRYTERIA OCENY OFERTY
Cena - 100%
8. INNE
Do niniejszego zamówienia nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jedyne
zastosowanie ma Zarządzenie nr 27/2020, Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Białej z
dnia 28.12.2020r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na
dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto w Gminnego Centrum Kultury w Białej
Źródło: Internet i własne
Załączniki: