Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14298516 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2017-10-23
Przedmiot ogłoszenia:ZABUDOWA PODCIĄGÓW WZMACNIAJĄCYCH WRAZ Z PRZYKOTWIENIEM PODCIĄGU
Organizator:Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju
Adres: Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (032) 7565210, 7565520, 7565132, 4711070 fax 7565860
Opis:ZABUDOWA PODCIĄGÓW WZMACNIAJĄCYCH WRAZ Z PRZYKOTWIENIEM PODCIĄGU W CHODNIKU PODŚCIANOWYM E-4 POKŁ. 505/1 W JSW S.A KWK ,,BORYNIA - ZOFIÓWKA - JASTRZĘBIE" RUCH ,,ZOFIÓWKA".
Specyfikacja:Wykupienie wymagań ofertowych w cenie 100,00 zł + VAT (do nabycia w KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch ,,Zofiówka" Wydział Zamówień i Umów pokój nr 406 budynku Dyrekcji w terminie do dnia 07.11.2017 r. do godz.1400). Faktury na powyższe opłaty można otrzymać w Kasie KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch ,,Borynia" (kasa czynna w środę w godzinach od 700 do 1000) lub Ruch ,,Zofiówka" (kasa czynna poniedziałek, wtorek, piątek w godzinach 700-900 i 1230-1430) lub poprzez wpłatę na konto JSW S.A. - ING Centrala nr rachunku: 09 1050 0086 1000 0023 1631 9884.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę, w zaklejonej kopercie - z dopiskiem ,,Przetarg - Zabudowa podciągów wzmacniających wraz z przykotwieniem podciągu w chodniku podścianowym E-4 pokł. 505/1 w JSW S.A. KWK ,,Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch ,,Zofiówka", należy składać w JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch ,,Zofiówka" ul. Rybnicka 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój w Wydziale Zamówień i Umów pokój nr 308 budynek Dyrekcji w terminie do dnia 07.11.2017 r. do godz.1400.
Otwarcie ofert:Data otwarcia: 08.11.2017 r., godz. 800. Miejsce przetargu: JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch ,,Zofiówka", ul. Rybnicka 6 w Jastrzębiu Zdroju - budynek Dyrekcji, pokój nr 301.
Termin składania:2017-11-07
Wadium:6 000,00 zł
Wymagania:Warunki uczestnictwa w przetargu:
1. Zapoznanie się i pisemna akceptacja ,,Regulaminu określającego sposób
postępowania przetargowego oraz zawierania umów na dostawy, usługi
i roboty budowlane w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. nie objęte ustawą
Prawo zamówień publicznych". Treść ,,Regulaminu..." dostępna jest na
stronie internetowej www.jsw.pl/firma/dokumenty.php
3. Wpłacenie wadium w wysokości 6 000,00 zł (sześć tysięcy złotych),
na konto JSW S.A.: KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch ,,Zofiówka" -
Bank PKO BP S.A. nr rachunku: 29 1020 2498 0000 8002 0443 8719
z dopiskiem ,,Przetarg - Zabudowa podciągów wzmacniających wraz
z przykotwieniem podciągu w chodniku podścianowym E-4 pokł. 505/1
w JSW S.A. KWK ,,Borynia - Zofiówka - Jastrzębie" Ruch ,,Zofiówka",
najpóźniej do dnia składania ofert.
JSW S.A. KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie" Ruch ,,Zofiówka" dopuszcza
możliwość zabezpieczenia wadium w innej formie przewidzianej w ww.
Regulaminie.
Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury przetargowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych lub
równoważnych.
Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Ustalenie warunków finansowo - ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia
ofert.
JSW S.A. zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru ofert,
- uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
- unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Kontakt:Dodatkowych informacji w przedmiocie przetargu udzielają pracownicy KWK ,,Borynia-Zofiówka-Jastrzębie"
- Jerzy Pierchała - tel. 32 756 52 10
- Stefan Harędziński - tel. 32 756 55 20
- Tomasz Hernik - tel. 32 756 51 32
Numer dokumentu:32/17
Źródło: Internet i własne
Załączniki: