Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-07-21
Przedmiot ogłoszenia:Zagospodarowanie terenów zielonych
Organizator:ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w JELENIEJ GÓRZE
Adres: UL. RÓŻYCKIEGO 19, 58-506 JELENIA GÓRA
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Jelenia Góra
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 75 76 74 832 do 34, fax 75 75 43 290
Opis:ZARZĄD JELENIOGÓRSKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadań:
Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynkach mieszkalnych
Transportowa 13 A, Ptasia 12, Gałczyńskiego 18, Karłowicza 2,
Karłowicza 31, Paderewskiego 12, Malczewskiego 14, 16, 18 w Jeleniej Górze
Specyfikacja:Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) można pobierać w siedzibie
Administracji ,,JEDYNKA" przy ul Różyckiego 19 w Jeleniej Górze tel. 75 76 74 835
(wejście C) pok. nr 2 w godz .800-1400 , lub pocztą
od dnia 23.07.2020 r.
( cena SIWZ 30,00 zł netto + 23 % VAT = 36,90 zł na konto JSM j.n. )
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem ,,Tereny zielone GZI", zgodnie
z procedurą podaną w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sekretariacie
Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Różyckiego 19, pok. nr 220,
do dnia 11.08.2020 r. do godz. 10??
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.08.2020 r. o godz. 1015. (z uwagi na koronawirusa oferenci nie mogą brać udziału w części dotyczącej otwarcia i odczytania ofert )
Termin składania:2020-08-11
Miejsce i termin realizacji:Preferowany termin realizacji do 20 listopada 2020 r.
Wadium:1500,00 zł
Wymagania:Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1 500,00 zł
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin Zamówień JSM.
Wadium należy wpłacić w PLN przelewem bankowym na konto Spółdzielni w Banku
Spółdzielczym w Kamiennej Górze nr 09 8395 0001 0023 3655 2000 0001.
Zarząd JSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub
części.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: