Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-05
Przedmiot ogłoszenia:Zagospodarowanie terenów zielonych oraz remont nawierzchni utwardzonej
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 2
Adres: ul. St. Żeromskiego 5, 72-200 Nowogard
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.+48 91 39 26 200 ,201, Tel. 913926274
Opis:Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowogardzie w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następujących zadań:
1. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie;
2. Remontu nawierzchni utwardzonej stanowiącej dojście do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie.
Każdy Wykonawca ma prawo do złożenia oferty na zadanie nr 1, nr 2 lub na na dwa zadania jednocześnie.
3. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1 należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją zagospodarowania terenu oraz przedmiarem robót. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.

Zadanie nr 2 należy wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem oraz przedmiarem robót/kosztorysem ofertowym. Powyższe dokumenty stanowią załączniki do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Data, miejsce złożenia oraz oznakowania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 08.08.2019 r. do godz. 12.00 w
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 08.08.2019 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie, z adnotacją:
Oferta na :
1. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie;
2. Remontu nawierzchni utwardzonej stanowiącej dojście do Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie.
Otwarcie ofert:10. Data i miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.08.2019 r. o godz. 12:10 w gabinecie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowogardzie
Termin składania:2019-08-08
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zadań : do 31.08.2019 r.
Wymagania:5. Opis kryteriów oceny ofert: najniższa cena

Płatność za wykonanie prac nastąpi jednorazowo po ich zakończeniu i odbiorze przez zamawiającego.

8. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty:

wypełniony formularz oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania wykonawcy, z którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę z powodu nienależycie wykonanej umowy w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz jeżeli dowiedzie z innych źródeł, że wykonawca jest nierzetelny lub nie wykonał należycie umowy na rzecz podmiotów publicznych.
Kontakt:2. Osoby do kontaktów z Wykonawcami:
Ewa Żylak - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nowogardzie, Tel. 913926274
Numer dokumentu:SP2.270.21.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: