Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-15
Przedmiot ogłoszenia:Zagospodarowanie terenu
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w Częstochowie
Adres: Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa
Województwo / powiat: śląskie, pow. Częstochowa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (34) 3682690, 3682461 w.45, 3682515 fax 3651290
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia:
,,Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Focha 54/56 w Częstochowie."
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Focha 54/56 w Częstochowie.
2. Zakres przedmiotu zamówienia zawiera w szczególności rekultywację terenów zielonych, naprawę ogrodzenia, montaż 2 ławek oraz ułożenie płyt ażurowych na miejscach postojowych zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
3. Wybór oferty będzie dokonany przez Wspólnotę Mieszkaniową.
4. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji przedmiarze robót pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji jak również złożenia dla tych materiałów stosownych dokumentów (atesty i aprobaty dopuszczające w/w do stosowania w budownictwie).
5. Każda oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w osobnej zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.
6. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w zamkniętej opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. ul. POW 24, 42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2017 do godz. 09:00.
3) w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na: ,,Zagospodarowanie terenu przy budynku ul. Focha 54/56 w Częstochowie."
Termin składania:2017-11-22
Miejsce i termin realizacji:Terminy wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 22.12.2017 roku.
Wymagania:V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2, Wykaz wykonanych robót polegających zagospodarowaniu terenu, które Wykonawca
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert,
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, o wartości ogólnej
co najmniej 20 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy zł), wykaz winien
zawierać terminy wykonania robót, rodzaj wykonywanych robót, adresy obiektów
na których wykonywane były roboty, nazwy i adres inwestorów, wartość robót netto,
Do wykazu powinny być dołączone dowody (referencje) potwierdzające, że roboty
zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone (załącznik nr 2).
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzenie wykonania robót wykraczających poza
zakres zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu robót należy wpisać wartość robót
netto zgodnych z zakresem zamówienia.
3. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu
Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
łub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.*
6. Kserokopię uprawnień budowlanych (decyzji o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie)
w zakresie objętym zamówieniem dla pracownika Wykonawcy, wyznaczonego
do pełnienia funkcji kierownika robót.
7. Zaświadczenie z właściwego Oddziału Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
potwierdzające przynależność kierownika robót Wykonawcy do Izby Inżynierów.
Z zaświadczenia tego musi wynikać, iż osoba ta, na dzień składania ofert, posiada
aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
8. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na minimalną sumę gwarancyjną 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
9. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana
za najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu:
1) kserokopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku jeżeli do oferty
został załączony inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony,
2) dowód opłacenia polisy.
*W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu
Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych łub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego wystawione na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników
łub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.
Dokumenty wymienione w pkt V.l, 2 i 9 niniejszego Zaproszenia muszą zostać złożone
w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty,
natomiast dowody (referencje), o których mowa w pkt V.2 mogą być złożone w formie
oryginałów łub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e
do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
Dokumenty wymienione w pkt V.3 mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem lub wydruku z odpowiedniej strony internetowej.
Dokumenty wymienione w pkt V.4 i 5 mogą być złożone w formie oryginałów
lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-c
do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem w przypadku składania
przez Wykonawcę zaświadczeń, natomiast oświadczenia własne Wykonawcy muszą
zostać złożone w oryginale oraz podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania
oferty.
Dokumenty wymienione w pkt V.6, 7 i 8 mogą być złożone w formie kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę/-y uprawnioną/-e do podpisania oferty
z dopiskiem za zgodność z oryginałem.
VIII. Kryteria oceny oferty:
1. Kryterium oceny oferty stanowi oferta z najniższą ceną.
2. Wyliczenie punktów celem wyboru najkorzystniejszej oferty dokonane zostanie
z zastosowaniem wzoru:
3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość
punktów.
IX. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.
2. Koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.
4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
5. Oferta powinna być złożona zgodnie z formularzem - załącznik nr 1 i zawierać wszystkie
wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści niniejszego
zaproszenia.
6. Pełnomocnictwo dla przedstawiciela Wykonawcy winno być przedstawione w oryginale
lub kopii poświadczonej notarialnie.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie
informacje.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
9. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
11. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
X. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty.
XI. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi wybranego
Wykonawcę telefonicznie.
Kontakt:Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Bogusław Niewiadomski - tel. 34 368 26 90, informacje techniczne OE IV.
2. Aleksandra Maroń - tel. 34 368 24 61 wew. 45, zamówienia, referat DTIZ.
Źródło: Internet i własne