Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-07-01
Przedmiot ogłoszenia:Zagospodarowanie terenu (przebudowa chodników, utwardzenie terenu, wyprofilowanie skarpy)
Organizator:Akademia Morska w Szczecinie
Adres: ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
Pokaż pozostałe (15)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 914 809 400, faks 914 809 575
E-mail:
Opis:Zagospodarowanie terenu (przebudowa chodników, utwardzenie terenu, wyprofilowanie skarpy) Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej
1. Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu (przebudowa chodników, utwardzenie terenu, wyprofilowanie skarpy) Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej, zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją przetargową. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Willowej 2 w Szczecinie, w tym przebudowa chodników, utwardzenie terenu, wyprofilowanie skarpy, roboty rozbiórkowe starych nawierzchni i obrzeży, częściowe usunięcie istniejącej zieleni wysokiej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie robót drogowych, w zakresie ,,górnego" chodnika (na lewo od schodów): o usunięcie dwóch wpustów deszczowych, w tym jeden czynny, drugi nieczynny (trwale zaślepić podejście), o przesunięcie podejścia pod czynny wpust deszczowy, o wykonanie nowego wpustu w nowej lokalizacji, o rozbiórka istniejącej balustrady, o rozbiórka istniejącego betonowego muru oporowego do poziomu ok. 20 cm poniżej istniejącego chodnika, o rozbiórka nawierzchni i podbudowy istniejącej drogi brukowanej, na fragmencie objętym przebudową (zgodnie z Dokumentacją rysunkową), wywóz materiałów z rozbiórki do utylizacji, o korytowanie i niwelacja dna koryta na gruncie rodzimym o montaż nowego obrzeża chodnikowego na ławie betonowej, zamiast muru oporowego (szczegół ,,D"), o montaż nowego krawężnika najazdowego na ławie betonowej, między starą kostką brukową, a nowym fragmentem chodnika (szczegół ,,C"), o wykonanie podbudowy i nawierzchni chodnika, o czasowa rozbiórka i ponowne ułożenie istniejącego chodnika z kostki brukowej, wzdłuż starego muru oporowego i nowego obrzeża, o regulacja spadku (demontaż, podbudowa, ponowne ułożenie) istniejącej nawierzchni z kostki granitowej, przy nowo wykonanym krawężniku najazdowym - wyrównać rzędne nowego i starego fragmentu nawierzchni, o nasypanie skarpy po prawej stronie od starego muru oporowego - zasypanie jego pozostałości, dorównanie do nowego obrzeża, wyprofilowanie skarpy (nachylenie 1:1,55), zabezpieczenie jej geowłókniną i obsypanie czarnoziemem gr. 5 cm, b) wykonanie robót w zakresie ,,dolnego" chodnika (na prawo od schodów, do furtki wejściowej na teren Akademii Morskiej): o wycinka istniejących niskich drzew iglastych, zlokalizowanych przy budynku trafostacji, o rozbiórka nawierzchni i podbudowy istniejących chodników, wraz z obrzeżami i krawężnikami, na fragmentach objętych przebudową (zgodnie z Dokumentacją rysunkową), wywóz materiałów z rozbiórki do utylizacji, o korytowanie i niwelacja dna koryt na gruncie rodzimym o montaż nowych krawężników (w tym najazdowych) i obrzeży chodnikowych na ławie betonowej (szczegół ,,B"), o wykonanie podbudów i nawierzchni nowych chodników, placu oraz wjazdu na parking, o wykonanie ścieżki z bruku okrągłego między placem a parkingiem o czasowa rozbiórka i ponowne ułożenie istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej w pasie wzdłuż wymienianego krawężnika, o dostawa i montaż trzech ławek oraz trzech koszy na śmieci, o obsypanie czarnoziemem terenów przyległych do wykonywanych robót c) nadzór nad prowadzonymi robotami, w tym kontrola rzędnych i sytuacji terenowej, dokonywana w trakcie poszczególnych etapów robót przez uprawnionego geodetę, d) aktualizacja przez uprawnionego geodetę mapy zasadniczej znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej do zgodności z sytuacją terenową, w rejonie objętym zakresem przedmiotu zamówienia, e) sporządzenie i dostarczenie w 3 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności: inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę, atesty, certyfikaty i deklaracje na wszelkie zastosowane wyroby i materiały oraz oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu Zamówienia zgodnie z Dokumentacją techniczną. Wymiary wszystkich elementów należy dostosować do sytuacji występującej w naturze, dokonując na bieżąco w trakcie robót niezbędnych sprawdzeń otaczających rzędnych i odległości do innych obiektów. Nadzór geodezyjny nad prowadzonymi robotami znajduje się po stronie Wykonawcy. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej, w celu dokładnego określenia zakresu robót, a także specyfiki placu budowy i frontów robót. Uwaga 1: Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie zaznaczonym graficznie na Dokumentacji rysunkowej, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Sposób wykonania i odbioru robót budowlanych jest opisany w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia jest opisany w Przedmiarze Robót, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Powyższe załączniki do SIWZ mają następującą hierarchię ważności (dotyczy także hierarchii jako załączniki do przyszłej Umowy), malejąco: zał. nr 7, zał. nr 8, zał. nr 9. Roboty, pozycje i zakresy objęte zamówieniem zostały szczegółowo wykazane w Przedmiarze Robót (zał. nr 9 do SIWZ), jednakże ilości przedstawione w poszczególnych pozycjach Przedmiaru, ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe, mają jedynie charakter pomocniczy/posiłkowy. 2. Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem ww. wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem, zobowiązani są zgłosić chęć uczestniczenia w wizji lokalnej do Działu Inwestycji i Rozwoju w formie pisemnej, lub faksowęj (nr faksu 91 4809 748), lub za pośrednictwem poczty mail na adres: ar@am.szczecin.pl do dnia 26.06.2019 r. godz. 14.00. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy chętni do udziału w niej zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub e-mailem. 4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) Układanie nawierzchni (np. układanie kostki brukowej na drogach i chodnikach)
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://systembzp.am.szczecin.pl/intro.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Miejsce i termin składania ofert: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna (papierowa)
Adres:
Akademia Morska w Szczecinie, Kancelaria pok. nr 73 A, 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-03, godzina: 12:30,
Termin składania:2019-07-03
Miejsce i termin realizacji:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-20
Wadium:2 000,00 zł
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej o wartości nie niższej niż 30 000,00 zł brutto, polegającej na wykonaniu robót nawierzchniowych (np. układanie kostki brukowej na drogach i chodnikach), wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania rozumie się datę ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz zawierający co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną o wartości nie niższej niż 30 000,00 zł brutto, polegającą na wykonaniu robót nawierzchniowych (np. układanie kostki brukowej na drogach i chodnikach), wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów (dokumentów) określających, czy wskazane w wykazie ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (tzw. poświadczenie, protokoły odbioru końcowego robót, referencje, itp.). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Uwagi:Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 20,00
kary umowne 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kod CPV:45233253-7,45111291-4,45233200-1,45233260-9,45233251-3,45233140-2,45233340-4,45111300-1
Numer dokumentu:562944-N-2019, AR/262- 12/19
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2019-06-18 r