Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25635487 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-08
Przedmiot ogłoszenia:Zagospodarowanie terenu poprzez wymianę elementów małej architektury
Organizator:Stowarzyszenie Aktywni 50 plus
Adres: H. Lewandowicz 2 lok. 3, 26-930 Garbatka-Letnisko
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. kozienicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 505322224
Opis:Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu GOW POLANKA poprzez wymianę elementów małej architektury zgodnie z Projektem technicznym materiałów stanowiących załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
Miejsce i termin składania ofert: Koniec terminu składania ofert
2023-08-18
Termin składania:2023-08-18
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2023-11-30
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium:
a. ceny netto realizacji zamówienia - 100%, Kryterium ceny netto (wskaźnik C) - 100% (max. 100 pkt) C = Cn/Cb x 100,
C - ilość punktów przyznana badanej ofercie wg. kryterium ceny, Cn - najniższa cena netto za realizację przedmiotu zmówienia,
Cb - cena netto badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów równa jest wadze określonej w kryterium w %. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Wybrana oferta cechować się będzie najwyższą liczbą punktów.
W postępowaniu mogą brać udział jedynie potencjalni wykonawcy, którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli odrębne przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i złożą w tej sprawie stosowne oświadczenie na ofercie.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w realizacji zamówień odpowiadających swoim zakresem i rodzajem zamówieniu uwzględnionemu w zapytaniu ofertowym i złożą w tej sprawie stosowne oświadczenie na ofercie.
3) Posiadają potencjał ekonomiczny, techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia objętego niniejszym zapytaniem i złożą w tej sprawie stosowne oświadczenie na ofercie.
4) Brak powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym.
5) Złożą kompletną ofertę w terminie, o treści odpowiadającej treści zapytania ofertowego.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści dokumentacji postępowania pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Udzielenie gwarancji na minimum 24 miesiące na wykonaną usługę,
4. Zaoferowanie terminu realizacji zamówienia do 30 listopada 2023r,
1. Oferta została złożona na innym formularzu niż załączonym do zapytania.
2. Oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu (pkt. 1-4).
3. Oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
4. Złożona oferta jest wariantowa lub częściowa.
Numer dokumentu:03/08/08/2023
Źródło: Internet i własne - ARIMR
Załączniki: