Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych
Organizator:Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy w Gdańsku
Adres: ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 58 524 10 16 tel. 58 341 76 83, tel. 058 320 02 20,
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Partyzantów 74, ogłaszają rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia do 30.000 EURO na zagospodarowanie wnętrz podwórzowych przy ulicach: Jasna 3-5-7 i Wesoła 8-10-12 (działka nr 339/26, obręb ew. 77) w Gdańsku.
1. Przedmiot zamówienia:
1.1 Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12 80-105 Gdańsk- załącznik nr 1,
Rysunek nr -1 - projekt zagospodarowania terenu- załącznik nr 1A,
Rysunek nr -2 - projekt zagospodarowania terenu- załącznik nr 1B,
Rysunek nr -3 -zagospodarowanie terenu -detale- załącznik nr 1C,
Rysunek nr -4 -plan nasadzeń zieleni- załącznik nr 1D,
Rysunek nr -5 - wiata śmietnikowa rzuty - załącznik nr 1E,
Rysunek nr -6 - wiata śmietnikowa elewacje - załącznik nr 1F,
Rysunek nr -7 - wiata śmietnikowa fundamenty - załącznik nr 1G,
Rysunek nr -8 - wiata śmietnikowa konstrukcja stalowa widoki - załącznik nr 1H,
Rysunek nr -9 - wiata śmietnikowa konstrukcja stalowa detale - załącznik nr 1I,
1.2 Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12- załącznik nr 1.1,
1.3 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12- załącznik nr 1.2,
1.4 Przedmiar robót - Etap I-rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami: Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12- załącznik nr 1.3.
Uwaga.
Przedmiot zamówienia wynikający z projektu ,,Rewitalizacja i uporządkowanie infrastruktury technicznej na podwórku między ulicami Jasną nr budynków 3, 5, 7 oraz ul. Wesołą nr budynków 6, 8, 10, 12 80-105 Gdańsk (załącznik nr 1 ) należy zrealizować zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót załącznik nr 1.3
Miejsce i termin składania ofert: 5. Termin składania ofert:
- do dnia 16.09.2019r. do godziny 10.00.
6. Miejsce i sposób składania ofert:
Ofertę, sporządzoną zgodnie z załączonym wzorem, należy doręczyć do siedziby zamawiającego: ul Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk, kancelaria (pokój nr 8) albo przesłać drogą elektroniczną na adres: nz@nieruchomoscigda.pl - na kopercie lub w temacie wiadomości należy wpisać:
,,oferta - Jasna, Wesoła - ZP/188/19/B".
Termin składania:2019-09-16
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania zamówienia:
maksymalnie 45 dni od daty podpisania umowy
Wymagania:3.Gwarancja
minimum 25 miesiące, liczone z dniem odbioru końcowego przedmiotu umowy
4. Termin i forma płatności:
przelew 30 dni od daty wpływu faktury do kancelarii Gdańskich Nieruchomości.
7. Pozostałe warunki:
a) przy sprawdzaniu ofert zostanie zastosowany art. 87 § 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z póz.zm.);
b) w przypadku udzielenia gwarancji poniżej 25 miesięcy, oferta zostanie odrzucona.
c) jeżeli Wykonawca wykaże termin powyżej 45 dni to oferta zostanie odrzucona.
d) użycie przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia (przedmiarze) nazw własnych materiałów, urządzeń lub producentów należy rozumieć, jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne materiały, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania.
Kontakt:Kontakt:
- insp. zamówień publicznych Monika Kąkol tel. 058 320 02 20,
mail: monika.kakol@nieruchomoscigda.pl
Numer dokumentu:188/19/B
Źródło: Internet i własne
Załączniki: