Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17139593 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-08
Przedmiot ogłoszenia:Zakup 3 samochodów osobowych typu SUV / crossover
Organizator:Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o
Adres: ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 608 326 210
E-mail:
Opis:zakup 3 samochodów
osobowych typu SUV / crossover
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: zakup 3 samochodów osobowych zgodnie ze Specyfikacją
Zamówienia (załącznik).
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego osobiście (sekretariat), za
pośrednictwem poczty lub kuriera.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 16.04.2019 o godz. 10:00.
Otwarcie ofert:3. Odczytanie i analiza ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o. ul. Zbożowa 4, 30-002 Kraków w dniu 16.04.2019 o godz. 10:30. Odczytanie ofert jest jawne.
Termin składania:2019-04-16
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
1. Termin wykonania zamówienia do dnia: 06.05.2019.
2. Odbiór zamówienia zrealizowany zostanie w miejscu wskazanym przez
zamawiającego.
Wymagania:III. Inne istotne warunki zamówienia:
1. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest dokument odbioru
przedmiotu zamówienia.
2. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na podstawie przedłożonej faktury VAT,
w terminie płatności: 14 dni.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty w ofercie:
1. Warunki udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie
stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie podpisu pod Załącznikiem
(Specyfikacja Zamówienia).
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie
stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu oferty - Załącznik (Specyfikacja
Zamówienia).
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik
(Specyfikacja Zamówienia) do przetargu.
2. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być napisane w języku polskim, trwałą
i czytelną techniką, wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy.
3. Zaoferowana cena musi być wyrażona jako cena netto w złotych polskich według
obowiązujących przepisów na dzień sporządzenia oferty i określać wartość
przedmiotu zamówienia w sposób kompletny i jednoznaczny.
4. Wszystkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
5. Poprawki mogą być dokonane wyłącznie poprzez przekreślenie błędnego zapisu oraz
naniesienie obok zapisu przekreślonego - zapisu poprawnego.
6. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania
dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć
do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy.
Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem.
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
8. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi
jedną całość.
9. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie z informacją nie otwierać przed
16.04.2019 godz. 10:30.
Oferty złożone po terminie jak wyżej nie zostaną rozpatrzone. Zamawiający przed
odczytaniem ofert poda kwotę przeznaczoną w budżecie na zakup asortymentu według
Specyfikacji Zamówienia.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn oraz możliwość niepodpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą.
2. Zastrzega się, że niniejszy przetarg nie stanowi zobowiązania do udzjelenia
zamówienia.
3. Zamawiający o rozstrzygnięciu procedury powiadomi drogą elektroniczną wszystkich
oferentów podając informację o:
- nazwie oferenta, który wygrał postępowanie,
- modelu wybranego urządzenia,
- cenie oferty,
- innych branych pod uwagę parametrach
4. Informacje o przetargu umieszczone zostały na portalach internetowych:
www.kowr.gov.pl
www.hbp.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.
Kontakt:X. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Artur Gondek
tel. 608 326 210
e-mail: agondek@hbp.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: