Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20200528 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-12
Przedmiot ogłoszenia:Zakup 9-osobowego samochodu osobowego
Organizator:GMINA DOBRZYCA
Adres: ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pleszewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62/7413013 fax 62/7413013
E-mail:
Opis:Zakup 9-osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie
Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu typu bus 9-cio osobowy do przewozu niepełnosprawnych dzieci z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie. Zakup samochodu dofinansowany z ,,Programu wyrównywania Różnic między regionami III" w ramach obszaru D - likwidacja barier transportowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób, wyprodukowanego w 2020 roku, bus 9-cio osobowy (8 pasażerów + kierowca) o pojemności silnika od 120 KM-150 KM: pojemność 1990-2500 cm3, masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg (dopuszczającej kierowanie pojazdem kierowcą posiadającym prawo jazdy kat. B). Norma emisji spalin EURO 6.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony pojazd był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich, oraz aby posiadał kompletną dokumentację pojazdu niezbędną do rejestracji oraz eksploatacji.

Zamawiający wymaga, aby dostarczony samochód spełniał następujące wymagania:

Techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022);
Homologacja na przewóz dziewięciu osób (8 pasażerów +1 kierowca);
Posiadał w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję obsługi, książkę serwisową i gwarancyjną oraz posiadał wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE;
4. W zakresie nadwozia:

a) Boczne drzwi przesuwne prawe

b) Przyciemniane tylnie szyby

c) Wszystkie szyby atermiczne

5. W zakresie bezpieczeństwa:

a) Czujnik niezapiętych pasów bezpieczeństwa;

b) Co najmniej czołowa poduszka powietrzna kierowcy oraz 2 pasażerów w pierwszym rzędzie siedzeń;

c) Światłą do jazdy dziennej;

d) Przednie lampy przeciwmgielne;

e) Wycieraczki przedniej i tylnej szyby

f) System ABS

g) Czujnik parkowania tył

6. Komfort:

a) Klimatyzacja w przedniej oraz tylnej części pojazdu

b) Tempomat

c) Centralny zamek

d) Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane

e) Elektrycznie otwierane przednie szyby

f) radio

g) Pełnowymiarowe koło zapasowe

h) Komplet kół letnich na felgach aluminiowych

Hak
Gwarancja - co najmniej 24 miesiące.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres podany w pkt. 5.11 niniejszego zapytania ofertowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2020 r. lub w wersji papierowej na adres Zamawiającego.
Termin składania:2020-11-13
Miejsce i termin realizacji:Przedmiot zapytania winien zostać zrealizowany w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r.
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Opis sposobu przygotowania oferty

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań oraz przygotowana na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie informacje zawarte w załączonych wzorach druków. Druk oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie czytelną techniką trwałą. Załączone dokumenty, sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku gdy ofertę oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do powyższych czynności /oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.

5) Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia, pakowanie oferty:

6) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

7) Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego, bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań oraz przygotowana na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zapytania ofertowego. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie informacje zawarte w załączonych wzorach druków. Druk oferty stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, na komputerze lub ręcznie czytelną techniką trwałą. Załączone dokumenty, sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku gdy ofertę oraz dokumenty sporządzane przez wykonawcę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do powyższych czynności /oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem/.

10) Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia, pakowanie oferty:

a) Preferuje się aby oferta złożona była w formie skanu na adres poczty elektronicznej: gmina@ugdobrzyca.pl lub w formie papierowej na adres Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca - Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.

b) Preferuje się, aby w temacie wiadomości/na kopercie wpisana była sygnatura postępowania: ZPI.271.2.22.2020 z dopiskiem oferta.

c) W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Strony zawierające informację, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być odpowiednio oznaczone: informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1010)

d) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem "zmiana".

e) Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie/wiadomość, w której jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem "wycofane".
) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.

7. Opis sposobu obliczenia ceny

1) Cena brutto za realizację całego zamówienia, powinna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

2) Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Przesłanki odrzucenia oferty:

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

1) Jej treść jest niezgodna z zapytaniem ofertowym,

2) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia a Wykonawca nie dokona w wyznaczonym terminie stosownych wyjaśnień.

3) Cena oferty jest rażąco niska w przypadku gdy jest niższa o co najmniej 30% od:

wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 1.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. W przypadku gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie w celu poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty lub udzielona odpowiedź nie spowoduje usunięcia rozbieżności między złożoną ofertą, a wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta ta podlega odrzuceniu bez dokonywania jej oceny.

Kryteria wyboru ofert

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Maksymalna liczba punktów jakie możne otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena - ,,C"

60%

60 punktów

2

Kolor samochodu - czerwony

5%

5 punktów

3.

Automatyczna skrzynia biegów

15%

15 punktów

4.

Komplet kół zimowych na felgach stalowych

5%

5 punktów

5.

Wydłużona powierzchnia bagażowa

15%

15 punktów

Łączna liczba punktów

100 %

100 punktów

Ad. 1) Kryterium ,,Cena"

Cmin/Cb * 100* 60% = ilość punktów w kryterium C

gdzie:

Cmin - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;

Cb - cena oferty rozpatrywanej;

100 - stały wskaźnik;

60% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ad. 2) Kolor samochodu - czerwony (RAL 3020 lub zbliżony) ,,K"

Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji czy Wykonawca w ofercie przedstawi samochód w kolorze preferowanym przez Zamawiającego. Liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 5%.

TAK - 100 pkt

NIE - 0 pkt

Ad. 3) Automatyczna skrzynia biegów ,,A"

Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji czy Wykonawca w ofercie przedstawi samochód wyposażony w automatyczna skrzynie biegów. Liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 15%.

TAK - 100 pkt

NIE - 0 pkt

Ad. 4) Komplet kół zimowych na felgach stalowych ,,Z"

Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji czy Wykonawca w ofercie przedstawi samochód wyposażony w komplet kół zimowych na felgach stalowych. Liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 5%.

TAK - 100 pkt

NIE - 0 pkt

Ad. 5) Wydłużona powierzchnia bagażowa ,,L"

Kryterium będzie oceniane na podstawie informacji czy Wykonawca w ofercie przedstawi samochód z wydłużona powierzchnią bagażową - tzw. wersja LONG. Liczba uzyskanych punktów pomnożona przez 15%.

TAK - 100 pkt

NIE - 0 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów liczoną wg wzoru:

LP= C+K+A+Z+L

gdzie:

LP - liczba zdobytych punktów;

C - liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium ,,Cena ";

K - liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium ,,Kolor samochodu"

A - liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium ,,Automatyczna skrzynia biegów"

Z - liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium ,,Komplet kół zimowych na felgach stalowych"

L - liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium ,,Wydłużona powierzchnia bagażowa"

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość wzajemnego przekazywania: oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji pisemnie, pytania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia można kierować e-mailowo na adres: gmina@ugdobrzyca.pl

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tą kwotę co ceny najkorzystniejszej oferty.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawcę, który otrzymał największą ilość punktów. Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę, której wzór Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na co najmniej 2 dni przed podpisania umowy.

Inne istotne postanowienia

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy w celu poprawienia, uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. W przypadku gdy wykonawca nie udzieli odpowiedzi na wezwanie lub udzielona odpowiedź nie spowoduje usunięcia rozbieżności między złożoną ofertą, a wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oferta ta podlega odrzuceniu bez dokonywania jej oceny.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy w celu wyjaśnienia sposobu obliczenia ceny i zbadania czy oferowana cena nie jest rażąco niska jeśli przedstawione w ofercie dane są niejasne.

3) Termin płatności - przelew 14 dni.

4) Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia.

5) Zamawiający na umowie wprowadzi swój numer kancelaryjny, zgodny z Jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, tak jak inne urzędy zobligowany został do stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla wszystkich spraw, które prowadzi. Umowy zawarte w wyniku przeprowadzonych przez Gminę Dobrzyca postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone są symbolem klasyfikacyjnym ,,272" z hasłem klasyfikacyjnym ,,Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych".

Klauzula informacyjna

DODATKOWE INFORMACJE- OBOWIĄZEK INFOMRACYJNY

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Dobrzyca z siedzibą w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca przy ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.

Z administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez adres email: gmina@ugdobrzyca.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.

DANE KONTAKTOW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

pisemnie - iod@bodo24.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) wynikającego z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro - na zadanie pn. Zakup 9-osobowego samochodu osobowego dla przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Dobrzyca do Zespołu Szkół Specjalnych w Pleszewie - postępowanie nr ZPI.271.2.22.2020

WYMOGI I KONSEKWENCJE

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

Inspektor Ochrony Danych Kinga Milczarek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;
właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Urzędu;
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postepowania na podstawie at. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH

Przysługujące prawa:

prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych;
w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych;
w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem;
w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą;
jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.
Numer dokumentu:ZPI.271.2.22.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: