Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27440035 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-27
Przedmiot ogłoszenia:Zakup aparatu ekg
Organizator:Areszt Śledczy w Opolu
Adres: ul. Sądowa 4, 45-033 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 77 454 56 47, fax 77 543 97 41
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 3), ust. 3 pkt 1 ppkt a) i b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w planie finansowym
jednostki sektora finansów publicznych. Wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z
zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących
osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań. Jednym z takich nakładów Aresztu
Śledczego w Opolu jest ,,Zakup aparatu ekg na potrzeby Aresztu Śledczego w Opolu". Działania te muszą być realizowane
zgodnie z normami prawnymi dotyczącymi realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz uregulowań wewnętrznych w
jednostce organizacyjnej.
W celu rozeznania i dokonania wyboru wykonawcy związanego z wykonaniem ww. zadania zwracam się do Państwa z prośbą
o przygotowanie i złożenie oferty cenowej.
Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załączniki nr 2 do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej Aresztu Śledczego w Opolu:
dkw_as_opole@sw.gov.pl nie później niż do dnia 03.07.2024 r. do godz. 10:00 zgodnie ze wzorem formularza ofertowego
stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego (wymagany jest skan dokumentu wraz z
wszystkimi wymaganymi pieczęciami i podpisami).
Termin składania:2024-07-03
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona zamówienie w terminie do dnia 31.08.2024 r. Potwierdzeniem wykonania
przedmiotu zamówienia będą protokołu odbioru dostaw podpisane przez obie strony.
Wymagania:Wymagania szczególne
Oferta cenowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem ww. przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie po prawidłowym wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonym
protokołem odbioru dostawy bez zastrzeżeń. Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia.
Kryteria oceny oferty
Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w oparciu o zaoferowaną przez Wykonawców cenę.
W przypadku dwóch lub więcej ofert z tą samą ceną Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z
Wykonawcami. Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowych negocjacji cenowych z Wykonawcą, który złoży
najkorzystniejszą tj. najtańszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu w przypadku gdy oferta ta przekracza zabezpieczenie
środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie
uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. W
związku z powyższym, zamawiający nie będzie udzielał żadnych informacji dot. przesłanych ofert przed terminem złożenia. W
toku badania i oceny ofert co przyczyni się do wyboru oferty, zamawiający udzieli informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty, a także przedstawi informację o innych wykonawcach biorących udział w postępowaniu oraz zaoferowanej cenie.
Wykonawca zobowiązany jest jednocześnie do złożenia oświadczenia uwzględniającego przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1
ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego.Tryb zamówienia
Zamawiający składa niniejsze zapytanie ofertowe w trybie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
Zamówień Publicznych - ustawy nie stosuje się. Równocześnie informuję, iż wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy
zostanie dokonany na podstawie procedury wewnętrznej określonej w Zarządzeniu nr 28/2024 Dyrektora Aresztu Śledczego
w Opolu z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza
kwoty 130 000 zł netto.
Wobec powyższego nie przysługują środki ochrony prawnej dotyczące odwołań wobec czynności zamawiającego.
Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty. Dodatkowo zamawiający ma prawo unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny.
Uwagi:Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie
ochrony
osób
fizycznych
w
związku
z
przetwarzaniem
danych
osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), informuję, że
Administratorem Danych Osobowych jest:
a) Areszt Śledczy w Opolu, ul. Sądowa 4, 45-033 Opole tel.: 77 454 56 47, fax: 77 453 97 41.
b) Administrator Danych Osobowych - kontakt do inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem email:
as_opole@sw.gov.pl .
Dane osobowe przekazane przez wykonawcę przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celach
wykonywania czynności związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych (Pzp) dla celów statutowych, statystycznych i archiwalnych w związku z wypełnieniem obowiązków wynikających
z ustawy Pzp.
Podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie jest zgoda wykonawcy na przetwarzanie tych danych,
określona w treści oferty.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w
szczególności ustawy Pzp, ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dane osobowe zawarte w ofercie lub w załącznikach do niej będą przetwarzane i przechowywane przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie zaznaczając, że wszystkie operacje przetwarzania danych oparte na tej zgodzie, które miały
miejsce przed wycofaniem zgody pozostają legalne i nie są dalej przetwarzane. Jeżeli nie ma innej zgodnej z prawem
podstawy uzasadniającej ich dalszego przetwarzania lub archiwizowania to dane te zostaną usunięte lub zanonimizowane.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności wynikających z ustawy Pzp.
Wykonawca lub osoby, których dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe wykonawcy, jak również osób wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym lub załącznikach do
oferty, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Kontakt:Pytania i odpowiedzi
Wszelkie zapytania proszę kierować do osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcą:
Zając Janusz - tel. 077 / 5492234.
Numer dokumentu:DKW.2233.25.2024.JZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: