Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16011587 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-09-11
Przedmiot ogłoszenia:Zakup armatury i ceramiki łazienkowej
Organizator:QPRO360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres: Berezyńska 6, 15-161 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:510 990 100
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zapytanie ofertowe nr 1/09/2018/1.5 na zakup armatury i ceramiki łazienkowej do budynku letniskowego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup armatury i ceramiki łazienkowej do budynku letniskowego. Pełna treść zapytania ofertowego wraz ze specyfikacją znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Cel zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup armatury i ceramiki łazienkowej do budynku letniskowego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup armatury i ceramiki łazienkowej do budynku letniskowego w miejscowości Mołowiste 22, 16-326 Płaska wraz z dostawą o następujących parametrach:
1 Zlewozmywak do aneksu -3 szt. Jednokomorowy, stalowy, wpuszczany w blat, bez ociekacza, do szafki o szerokości 40 cm
2 Bateria kuchenna -3 szt. Jednodźwigniowa-mieszakowa, stal nierdzewna, mocowanie w otworze zlewozmywaka
3 Kabina prysznicowa -3 szt. Kabina półokrągła 80x80 z brodzikiem akrylowym, drzwi przesuwne z możliwością niwelacji 2 cm, szkło hartowane 6 mm, magnetyczna uszczelka, podwójne rolki góra i dół wypinane, gwarancja producenta 3 lata, profile chrom
4 Bateria prysznicowa -3 szt. Chrom, słuchawka prysznicowa z drążkiem naściennym, funkcja oszczędnego zużycia wody, system przeciw osadom wapiennym, gwarancja producenta min. 5 lat
5 Toaleta -3 szt. miska podwieszana bezkołnierzowa, ukryte mocowanie miski, gwarancja producenta 5 lat; deska wolnoopadająca z funkcją wypinania, 2 lata gwarancji producenta
6 Toaleta / stelaż -3 szt. Pojemność spłuczki 6-9 l, funkcja sterowania pneumatycznego, ustawienie mniejszego zużycia wody, 10 lat gwarancji producenta, przycisk chrom błyszczący, cichy przepływ wody
7 Umywalka -3 szt. Ścienna, nablatowa, ceramiczna, z otworem pod armaturę, około 600 x 470 x 140
8 Bateria umywalkowa -3 szt. Jednodźwigniowa, funkcja oszczędzania zużycia wody, perlator, chrom, mocowanie jednootworowe w umywalce, ceramiczna głowica, gwarancja producenta min. 5 lat
9 Toaleta -1 szt. miska podwieszana bezkołnierzowa, ukryte mocowanie miski, gwarancja producenta 5 lat; deska wolnoopadająca z funkcją wypinania, 2 lata gwarancji producenta
10 Toaleta / stelaż -1 szt. Pojemność spłuczki 6-9 l, funkcja sterowania pneumatycznego, ustawienie mniejszego zużycia wody, 10 lat gwarancji producenta, przycisk chrom błyszczący, cichy przepływ wody
11 Umywalka -1 szt. Ścienna, nablatowa, ceramiczna, z otworem pod armaturę, około 600 x 470 x 140
12 Bateria umywalkowa -1 szt. Jednodźwigniowa, funkcja oszczędzania zużycia wody, perlator, chrom, mocowanie jednootworowe w umywalce, ceramiczna głowica, gwarancja producenta min. 5 lat
UWAGA!
Wskazany wyżej zakres przedmiotu zamówienia w zakresie umywalek oraz toalet (pozycje 5, 7, 9, 11) musi dotyczyć tej samej kolekcji zaoferowanych urządzeń oraz tego samego koloru ceramiki.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 25-09-2018
Miejsce i sposób składania ofert
1. Termin składania ofert: do dnia 25.09.2018
2. Za datę wpływu uznaję się datę wpływu oferty do zamawiającego.
3. Oferta powinna być sporządzona na wymaganym formularzu wraz z niezbędnymi oświadczeniami wskazanymi w Zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, poczty elektronicznej e-mail, faksu albo dostarczona osobiście pod niżej wskazane dane adresowe:
Adres: Mołowiste 22, 16-326 Płaska
e-mail: wojciech.masalski@qpro360.com
Termin składania:2018-09-25
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: augustowski Miejscowość: Mołowiste 22, 16-326 Płaska
Harmonogram realizacji zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: niepóźnej niż do dnia 15/10/2018
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Dodatkowe warunki
1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego Zapytania ofertowego (Załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem o braku powiązań (Załącznik nr 3).
2. Złożona oferta powinna:
o zostać opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do sporządzenia oferty,
o zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
o zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
o zawierać dane oferenta takie jak: nazwa oferenta, adres, numer telefonu, numer NIP.
3. Złożona oferta powinna być ważna minimum 30 dni liczonych od ostatniego dnia wyznaczonego na składanie ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych do przedmiotowego zapytania.
5. Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Oferent składając swoją ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wyraża zgodę na zawarcie umowy zgodnie ze wzorem załączonym do przedmiotowego zapytania (Załącznik nr 4)
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w drodze aneksu w stosunku do treści oferty w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń w momencie dokonywania wyboru oferty, a w szczególności nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załącznik 2. Formularz ofertowy
Załącznik 3. Oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Oferentów. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. CENA - Cena netto przedmiotu zamówienia - waga kryterium 100%;
OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ORAZ WAGI PUNKTOWE POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW
Oferty, spełniające wszystkie wymogi przedstawione w niniejszym zapytaniu ofertowym, zostaną uszeregowane od najmniej korzystnej do najbardziej korzystnej w ramach poszczególnych kryteriów. Następnie ofertom zostaną przyznane punkty zgodnie z metodologią przyznawania punktów opisaną poniżej. W postępowaniu ofertowym zwycięży oferent, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów.
1. CENA - Cena netto przedmiotu zamówienia wraz z dostawą 100% Algorytm oceny kryterium cena netto przedmiotu zamówienia:
Cena minimalna
C = ---------------------------------- x 100 pkt.
Cena oferty badanej
gdzie:
Cena minimalna - najniższa cena netto w PLN spośród wszystkich ocenianych ofert.
Cena oferty badanej - cena netto w PLN badanej oferty.
Ceny wpisane do oferty muszą obejmować wszystkie koszty wskazane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązania publicznoprawne jak i zastosowane rabaty, upusty finansowe oraz koszty dostawy do miejsca budowy pod adresem: Mołowiste 22, 16-326 Płaska. Ceny powinny zostać podane w wartościach PLN netto.
Wykluczenia
Wykluczeni z udziału w postępowaniu zostaną Oferenci, którzy:
1. Nie spełnią wymagań merytorycznych zawartych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego oraz wymagań formalnych, o których mowa w punkcie pt. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
2. Nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz nie dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
QPRO360 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Berezyńska 6
15-161 Białystok
podlaskie , Białystok
Numer telefonu
510990100
Fax
0
NIP
5423230916
Tytuł projektu
"Budowa budynku letniskowego (turystycznego) z miejscami noclegowymi, salą konferencyjną i infrastrukturą towarzyszącą"
Numer projektu
RPPD.01.05.00-20-0219/17-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Masalski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
510 990 100
Kod CPV:44410000-7
Numer dokumentu:1136366, 1/09/2018/1.5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: