Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-30
Przedmiot ogłoszenia:ZAKUP ARTYKUŁÓW MALARSKICH
Organizator:Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie
Adres: ul. Kaszubska 42, 70-227 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel 91 48 55 515, tel.: 91 48 55 206
E-mail:
Opis:ZAKUP ARTYKUŁÓW MALARSKICH NA POTRZEBY OŚRODKA KURATORSKIEGO MIESZCZĄCEGO SIĘ PRZY ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II 42/U1-2 W SZCZECINIE
Zakup 4 sztuk sztalug malarskich z rysownicą, 4 sztuk zestawów farb akrylowych w tubkach, 4 sztuk paletek malarskich, 4 sztuk kompletów pędzli na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego mieszczącego się przy Alei Papieża Jana Pawła II 42/U1-2 w Szczecinie
III. Opis przedmiotu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest zakup ściennej mapy Polski na potrzeby wyposażenia Ośrodka Kuratorskiego mieszczącego się przy Alei Papieża Jana Pawła II 42/U1-2 w Szczecinie.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 2 grudnia 2022 r. w postaci jej podpisanego skanu wraz z załącznikami e-mailem na adres: gospodarczy@szczecin-centrum.sr.gov.pl. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać: ,,Zakup 4 sztuk sztalug malarskich z rysownicą, 4 sztuk zestawów farb
akrylowych w tubkach, 4 sztuk paletek malarskich, 4 sztuk kompletów pędzli na potrzeby Ośrodka Kuratorskiego mieszczącego się przy Alei Papieża Jana Pawła II 42/U1-2 w Szczecinie". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego oznaczenia wiadomości. Składający ofertę obowiązany jest do uzyskania potwierdzenia złożenia oferty wysłanej poprzez e-mail. Ofertę wysłaną poprzez e-mail uznaje się za skutecznie złożoną po uzyskaniu przez składającego ofertę mailowego potwierdzenia, że wiadomość dotarła i została wyświetlona na komputerze Zamawiającego. Ciężar dowodu w zakresie skutecznego złożenia oferty spoczywa na składającym ofertę. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składania.
Termin składania:2022-12-02
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
10 dni od otrzymania właściwego zamówienia od Zamawiającego.
Wymagania:II. Tryb postępowania:
zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku). Do zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).
V. Opis sposobu przygotowania oferty:
ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego). Formularz ofertowy może zostać wypełniony elektronicznie, po czym musi zostać wydrukowany, podpisany i następnie zeskanowany. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Oferty sporządzone w sposób odbiegający od wyżej opisanego zostaną odrzucone.
Preferowane zdjęcia produktów lub link do strony internetowej w celach poglądowych.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania:
1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
2. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego potencjału technicznego i zawodowego oraz o sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy zapewniających należyte wykonanie zamówienia (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
3. Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu gospodarczego - tj. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4. Oświadczenie RODO (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
5. Klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
6. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
V11.Termin związania ofertą:
oferenci pozostają związani ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu do składania ofert.
IX.Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
1. Posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym,
2. Posiadają potencjał techniczny i zawodowy zapewniający należyte wykonanie zamówienia,
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),
5. W wyznaczonym terminie złożą prawidłowo sporządzoną ofertę.
X. Kryteria oceny ofert:
o wyborze najkorzystniej oferty decydować będzie cena oferty. Najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska najniższą cenę, oferta ta wskazana zostanie do realizacji przedmiotu zamówienia.
XI. Informacja o sposobie porozumienia sią Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumienia się z Wykonawcami:
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie drogą elektroniczną.
XII. Ogłoszenie wyników zapytania:
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego.
XIII. Zastrzeżenie:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W przypadku nieprzyjęcia do realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych.
Kontakt:2. Osobą ze strony Zamawiającego uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- p. Teresa Goryń, e-mail: teresa.goryn@szczecin-centrum.sr.gov.pl, tel. 91 48 55 206.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: