Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25154878 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup automatu do termoformowania nowych opakowań wraz z formami
Organizator:NOWITEX-ECO Sp. z o.o. Sp. k
Adres: Straszków 124, 62-604 Straszków
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. kolski
Państwo: Polska
NIP:PL6662111173
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/157902
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.05-30-0029/18 - Zaprojektowanie nowych produktów z tworzyw sztucznych w postaci opakowań dla branży ogrodniczej, rolniczej oraz ogólnoprzemysłowej

Część 1
Automat do termoformowania nowych opakowań wraz z formami

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Dotyczy projektu: ,,Zaprojektowanie nowych produktów z tworzyw sztucznych w postaci opakowań dla branży ogrodniczej, rolniczej oraz ogólnoprzemysłowej" (nr POIR.02.03.05-30-0029/18) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 2 ,,Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I", działanie 2.3 ,,Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", poddziałanie 2.3.5 ,,Design dla przedsiębiorców".
2. Przedmiot zamówienia
2.1. Przedmiotem zamówienia jest:
2.1.1. maszyna (automat) do termoformowania nowych opakowań (1 kpl.) - umożliwiająca termoformowanie kształtek opakowań wg projektów technicznych Zamawiającego.
2.1.2. formy dla nowych produktów (1 kpl.) - wykonane według projektu technicznego Zamawiającego; Komplet musi składać się z form dla 8 nowych produktów, określonych w Specyfikacji technicznej Przedmiotu zamówienia.
2.2. Maszyna opisana w pozycji 2.1.1. może być nowa lub używana, przy czym używana maszyna musi spełniać następujące wymagania:
a) maszyna nie starsza niż 36 miesięcy od daty produkcji;
b) cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnego, nowego środka trwałego,
c) w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu, środek trwały nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej; (7 lat liczone jest w miesiącach kalendarzowych od daty rozliczenia wydatku, np. 7 lat od 9 listopada 2014 r. to okres od 9 listopada 2014 r. do 9 listopada 2021 r.); sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu.
Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań do oferty należy dołączyć Deklarację, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
2.3. Projekty techniczne ww. Przedmiotu zamówienia mogą zostać udostępnione na życzenie zainteresowanym oferentom, po podpisaniu klauzuli poufności. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres: b.nowicka@nowitex.pl
2.4. Specyfikacja techniczna Przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
2.6. Dodatkowe informacje dotyczące Przedmiotu zamówienia:
- na zakupiony Przedmiot zamówienia zostanie udzielona gwarancja - min. 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru;
- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt własny sprzedającego;
- wraz z Przedmiotem zamówienia sprzedający dostarczy pełną dokumentację techniczną.
Okres gwarancji
min. 12 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-05-17
1. Oferty należy składać w następujący sposób:
a. osobiście na adres:
NOWITEX-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Straszków 124
62-604 Kościelec
b. pocztą lub kurierem na adres:
NOWITEX-ECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Straszków 124
62-604 Kościelec
c. pocztą elektroniczną na adres mailowy b.nowicka@nowitex.pl
d. poprzez funkcjonalność Bazy Konkurencyjności
UWAGA! W przypadku ofert mailowych oraz składanych poprzez Bazę Konkurencyjności należy załączyć skan podpisanej oferty.
2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2023r. (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego).
Termin składania:2023-05-17
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
kolski
Gmina
Kościelec
Miejscowość
Straszków
Termin realizacji umowy - do 31.07.2023 r.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Informacje dotyczące umowy zakupu
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy zakupu w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy wyłącznie w sytuacji, kiedy będzie to związane z pojawieniem się nowych informacji, faktów uniemożliwiających realizację umowy w pierwotnym kształcie i pod warunkiem, że nie będzie to miało wpływu na cele i rezultaty projektu, a zmiana będzie wprowadzona dla dobra projektu. Wprowadzenie zmiany będzie wyłącznie za porozumieniem obu stron Umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
- nie znajdują się w stanie likwidacji, upadłości - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty (Załącznik nr 1);
Wykonawca niespełniający nawet jednego z określonych powyżej warunków udziału w postępowaniu jest wykluczony z udziału w procedurze, a jego oferta podlega odrzuceniu.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
- złożą oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Oświadczenia o braku powiązań (Załącznik nr 4);
- złożą w terminie kompletną ofertę, odpowiednio podpisaną, wraz z wymaganymi załącznikami, przygotowaną zgodnie z opisem w punkcie 5 Zapytania ofertowego;
- oferta musi posiadać okres ważności minimum 30 dni począwszy od daty końcowej wyznaczonej na składanie ofert - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty (Załącznik nr 1);
Wykonawca niespełniający nawet jednego z określonych powyżej warunków udziału w postępowaniu jest wykluczony z udziału w procedurze, a jego oferta podlega odrzuceniu.
- w przypadku zaoferowania maszyny używanej, o której mowa w punkcie 2.2. niniejszego Zapytania ofertowego, złożą oświadczenie:
a) określające podmiot, od którego nabyli środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu;
b) iż cena używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnego, nowego środka trwałego;
c) iż w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu, środek trwały nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej;
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie Deklaracji, stanowiącej Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
Wykonawca niespełniający nawet jednego z określonych powyżej warunków udziału w postępowaniu jest wykluczony z udziału w procedurze, a jego oferta podlega odrzuceniu.
Sposób przygotowania oferty
a) ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
b) wprowadzenie przez Wykonawcę zmian w treści formularza ofertowego (np. poprzez usunięcie bądź dodanie w nim treści) skutkować będzie odrzuceniem oferty,
c) do oferty należy dołączyć Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego,
d) w przypadku zaoferowania maszyny używanej, o której mowa w punkcie 2.2. niniejszego Zapytania ofertowego, do oferty należy dołączyć Deklarację, stanowiącą Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
e) do oferty należy dołączyć podpisane Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, stanowiące Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego,
f) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy, zgodnie z dokumentem rejestrowym,
g) w przypadku ofert mailowych, należy załączyć skan podpisanej oferty,
h) do oferty należy dołączyć upoważnienie do reprezentowania firmy dla osoby podpisującej ofertę (jeżeli osoba podpisująca dokumenty nie jest upoważniona do reprezentowania, zgodnie z dokumentem rejestrowym).

Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
a) zapoznali się i akceptują warunki realizacji zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszą żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie - ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia w Formularzu oferty (Załącznik nr 1);
Wykonawca niespełniający nawet jednego z określonych powyżej warunków udziału w postępowaniu jest wykluczony z udziału w procedurze, a jego oferta podlega odrzuceniu.
Warunki wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. 3 niniejszego Zapytania Ofertowego.
2. W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Brak takiego powiązania powinien zostać zadeklarowany poprzez dostarczenie Zamawiającemu podpisanego Oświadczenia o braku powiązania osobowego i/lub kapitałowego, stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania.
3. Wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia oznacza odrzucenie jego oferty.
Informacje dodatkowe
a) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
b) Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych;
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia/anulowania postępowania w trakcie jego trwania bez podania przyczyny, do zakończenia postępowania bez rozstrzygnięcia, bez podania przyczyny lub do unieważnienia postępowania po wyborze Oferenta, ale przed podpisaniem umowy z Oferentem, bez podania przyczyny;
d) na etapie weryfikacji ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień dotyczących składanych ofert, ale Zamawiający ma również prawo rozpatrzyć oferty bez wzywania Oferentów do składania uzupełnień lub wyjaśnień;
e) w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy, dane firmy (województwo, powiat, miejscowość, ulica numer budynku, numer lokalu (mieszkania), kod pocztowy, wynik oceny złożonych ofert wyliczony przez Zamawiającego zgodnie z kryteriami oceny ofert, cena oferty (honorarium) Wykonawcy zostaną opublikowane w Bazie Konkurencyjności w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji i rozliczenia projektu, którego Zapytanie dotyczy.
Osoba do kontaktu
Beata Radzikowska-Nowicka, e-mail: b.nowicka@nowitex.pl
Prosimy o kierowanie wszelkich zapytań co do treści Zapytania ofertowego drogą e-mail bądź w bazie konkurencyjności poprzez kafelek ,,Pytania".
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-05-10
Data ostatniej zmiany
2023-05-10 14:20:29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto-max.80 pkt
Cena netto=(cena_min/cena_ofer)*80 pkt
cena_min-najniższa zaoferowana cena netto wśród ocenianych ofert
cena_ofer-cena netto oferowana w rozpatrywanej ofercie
Oferta o najniższej cenie netto otrzymuje max ilość pkt.(80), każda kolejna oferta otrzymuje proporcjonalnie mniej pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Okres gwarancji (w mies.) od daty podpisania protokołu odbioru - max. 20 pkt
OG (w mies) =(OG(w mies)_ofer/OG(w mies)_maks )*20 pkt
OG (w mies)_ofer-zaoferowany w rozpatrywanej ofercie okres gwarancji (w mies.)
OG (w mies)_maks-zaoferowany maksymalny wśród ocenianych ofert okres gwarancji (w mies.)
Kontakt:Osoby do kontaktu
Beata Radzikowska-Nowicka
tel.:
e-mail: b.nowicka@nowitex.pl
Kod CPV:43400000-7
Numer dokumentu:2023-23503-157902
Źródło: Internet i własne
Załączniki: