Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej
Organizator:Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny
Adres: ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Województwo / powiat: śląskie, pow. Dąbrowa Górnicza
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (032) 295 67 00
E-mail:
Opis:Z A P R O S Z E N I E

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej Wydział Administracyjny zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: ,,Zakup biletów jednorazowych komunikacji miejskiej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej".
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, umożliwiający złożenie ofert:
1. Dostawca zobowiązuje się do sprzedaży biletów jednorazowych komunikacji miejskiej dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej według wykazu stanowiącego Załącznik nr 1 do umowy (Formularz cenowy), zgodnie z zamówieniami składanymi przez Wydział Administracyjny Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21.
2. Zamówione bilety jednorazowe Dostawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, własnym transportem i na własny koszt, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu złożenia telefonicznego zapotrzebowania przez Zamawiającego.
3. Każda faktura powinna zawierać cenę oraz ilość poszczególnych biletów. Ceny te powinny być zgodne ze złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 1 do umowy (Formularz cenowy).
4. Dostawca gwarantuje stałą procentową wysokość bonifikaty w okresie obowiązywania umowy.
5. Zmiana cen jednostkowych może nastąpić tylko w przypadku zmian cen biletów w KZK GOP, po uprzednim sporządzeniu aneksu do umowy.
6. Ceny jednostkowe muszą obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Dostawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także koszty dostawy oraz dojazdu do siedziby Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
7. Umowa będzie zawarta na okres 12 miesięcy lub krócej jeżeli kwota, do wysokości której będzie zawarta umowa, zostanie wyczerpania wcześniej niż termin obowiązywania umowy.
8. Dostarczone bilety jednorazowe komunikacji miejskiej powinny być nie uszkodzone, zgodne
z zamówieniem. Ewentualna reklamowana przez Zamawiającego dostawa biletów jednorazowych będzie odbierana i wymieniana na koszt Dostawcy w terminie 2 dni roboczych od daty dostawy. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem biletów jednorazowych komunikacji miejskiej.
9. Zamówienie będzie realizowane wg potrzeb Zamawiającego po cenach jednostkowych zadeklarowanych w Formularzu cenowym do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie na ten cel.
10. Dostawca zobowiązany jest do dostawy biletów jednorazowych komunikacji miejskiej razem z fakturą. Zamawiający dokona odebrania zamawianych biletów jednorazowych oraz odebrania faktury po sprawdzeniu zgodności dostawy z fakturą każdorazowo w obecności przedstawiciela Dostawcy.
11. W przypadku nieobecności przedstawiciela Dostawcy w sytuacji określonej w pkt. II.10 Zamawiający dokona odebrania dostawy zamówionych biletów jednorazowych oraz odebrania faktury, z tym że wszelkie uszkodzenia oraz niezgodności zamówienia z załączoną fakturą zostaną zareklamowane, a reklamacja zostanie uznana każdorazowo na korzyść Zamawiającego i rozpatrzona w terminie określonym w pkt. II.8.
12. Należności będą płatne w formie przelewu bankowego na konto Dostawcy, w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.
13. Dostawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych w okresie obowiązywania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: 1.2. Ofertę należy złożyć w formie:
a) osobistej poprzez złożenie w siedzibie Urzędu: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21, parter, stanowisko nr 13 - Informacja.
b) przesyłki pocztowej przesłanej na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, Wydział Administracyjny, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Graniczna 21.
c) w wersji elektronicznej na e-mail: ajuszczyk@dabrowa-gornicza.pl, z informacją ,,Oferta, nie ujawniać przed dniem otwarcia ofert".
1.3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18.05.2018 r. do godz. 10.00.
Termin składania:2018-05-18
Wymagania:IV. Termin, miejsce i forma składania ofert
1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
1.1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie opisanej ww. nazwą zadania i informacją ,,Oferta, nie otwierać przed dniem otwarcia ofert".
Uwaga: W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej decyduje data i godzina wysłania, w przypadku wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Miejskiego. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Dostawcom bez otwierania.
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Ofertę należy złożyć na załączonym wypełnionym i podpisanym druku ,,OFERTA" - Załącznik nr 1
(do zaproszenia), załączyć wypełniony i podpisany ,,Formularz cenowy" - Załącznik nr 2 (do zaproszenia) oraz zaakceptowany ,,Projekt umowy" - Załącznik nr 3 (do zaproszenia).
Uwagi:I. Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).
Numer dokumentu:WA-II.271.24.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: