Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18974487 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-03-13
Przedmiot ogłoszenia:Zakup chemii przemysłowej
Organizator:PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO
Adres: ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 77 423 5340
E-mail:
Strona www:https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/30855/details
Opis:Zakup chemii przemysłowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Nazwa postępowania:

Zakup chemii przemysłowej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Numer postępowania:

POST/GEK/GEK/PMR-ELO/01554/2020
Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony
Opis postępowania:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/30855/details
Termin składania wniosków/ofert:

26-03-2020 13:00
Otwarcie ofert:Czy jawne otwarcie ofert: Nie
Termin składania:2020-03-26
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od daty wystawienia zamówienia,
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy: 6.583.137.600,00 PLN w całości wpłacony; NIP: 7690502495, REGON: 000560207, nr BDO 000017092 Strona internetowa: www.pgegiek.pl.
2. Organizator postępowania
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Adres do korespondencji: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
3. Opis Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup chemii przemysłowej dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
4. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Procedurą - Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/E) z dnia 01.01.2020 r. zwanej dalej Procedurą i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
5. W zakresie nieuregulowanym w Ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu Cywilnego. Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o Zamawiającym - należy przez to rozumieć PGE GiEK S.A. (GiEK) na potrzeby, której dokonywany jest zakup.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Każda oferta może obejmować jedną, kilka albo wszystkie części.
10. Zamawiający może przed upływem terminu na składanie ofert dokonać zmian lub uzupełnienia treści Ogłoszenia oraz jego załączników
11. Termin wykonania:
Termin realizacji: do 4 tygodni od daty wystawienia zamówienia dla każdej części.
12. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt. 6.3.4. Procedury
13. Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 12, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą dokument:
- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury 10032/E
- oświadczenie w treści Formularza ofertowego RFX
- zobowiązanie podmiotu trzeciego w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby - jeśli dotyczy.
14. Porozumiewanie się Organizatora postępowania z Wykonawcami w postępowaniu:
14.1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez Platformę zakupową. Pytania do treści Postępowania należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".
14.2. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego https://swpp2.gkpge.pl, na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu, bez ujawniania źródła zapytania, z pouczeniem, że wyjaśnienie jest dla Wykonawców wiążące.
14.3. Komisja przetargowa może dokonywać w toku Postępowania zakupowego modyfikacji treści Specyfikacji w Postępowaniu zakupowym, ogłoszenia o Zakupie, w szczególności opisu przedmiotu Zakupu, kryteriów oceny Ofert oraz ich znaczenia, warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, wymagań dotyczących dopuszczenia Wykonawców do kolejnego etapu Postępowania zakupowego (warunki prekwalifikacji), jak również projektu Umowy zakupowej. Zamawiający zamieszcza modyfikacje wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego https://swpp2.gkpge.pl, na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu.
14.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie Ogłoszenia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
Wykonawcy nie są uprawnieni do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania zakupowego w trakcie jego trwania z innymi osobami poza wskazanymi do kontaktu powyżej.
15.2. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni za każdym razem powoływać się na numer postępowania POST/GEK/GEK/PMR-ELO/01554/2020
16. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
17. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
18. Opis sposobu przygotowania oferty:
18.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
18.2. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej na Platformie zakupowej w Systemie zakupowym SWPP2. (Platforma zakupowa obsługiwana przez firmę Marketplanet. Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 576 87 90 lub pod adresem: oneplace.marketplanet.pl, gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy).
18.3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję realizacji zakresu przedmiotu zamówienia objętych niniejszym Ogłoszeniem. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
18.4. Termin składania ofert: do 2020-...-... do13:00
18.5. Oferty zostaną otwarte na posiedzeniu niejawnym.
18.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert.
18.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
18.8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/-e / umocowaną/-e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników.
19. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia Zamówienia z Wykonawcą.
20. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę handlową jego przedsiębiorstwa. Informacje przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego, powinny zostać opatrzone odpowiednią nazwą : używając w nazwie pliku słowa ,,TAJEMNICA SPÓŁKI" wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje te przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego i nie mogą być ogólnie udostępnione. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
21. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcjum).
22. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku oferta musi szczegółowo wskazywać podział ról i zobowiązań związanych z wykonywaniem Zamówienia pomiędzy podmiotami składającymi wspólnie ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia Zamówienia. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika oraz wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Pełnomocnika
23. Oferta będzie oceniana według kryterium: Cena netto - waga 100% dla każdej części liczona osobno.
24. Rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych (PLN).
25. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
26. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Wymagania dotyczące aukcji zostały opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
27. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
28. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
29. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert zawrze Umowę/Zamówienie z Zamawiającym, na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.
30. Zamawiający informuje, że udostępnia pod adresem https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe Ogólne Warunki Zamówienia dalej zwane OWZ i stanowią one integralną część pisemnego zamówienia. . W przypadku, gdyby zaszła konieczność wprowadzenia odrębnych uregulowań lub zmian poszczególnych klauzul OWZ, zakres zmian Zamawiający zawrze w pisemnym zamówieniu, którego zapisy mają charakter nadrzędny w stosunku do OWZ.
31. Zapisy dotyczące m.in. wynagrodzenia, warunków realizacji zamówienia, procedury odbioru, płatności, odpowiedzialności gwarancji i inne zostały określone w OWZ - dostępny pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe.
32. Jeżeli w Postępowaniu zakupowym nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
33. Jeżeli w Postępowaniu zakupowym nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą ceną.
34. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej/Zamówienia, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
35. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny.
36. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią zamówienia przedwstępnego.
37. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją Ogłoszenia.
38. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
39. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
40. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
41. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o wyniku postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców poinformuje o jego zakończeniu z zastrzeżeniem zapisów Procedury 10032/E.
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
CHM.35205 Rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze
CHM.35317 Poz.środki agrochemiczne
PAL.37605 Poz.oleje
CHM.35499 Poz.elemen.grupy masy uszczelniające
CHM.35401 Silikony
CHM.35311 Odtłuszczacze
CHM.35403 Żywice, melaminy
PAL.37601 Oleje silnikowe
CHM.35310 Odrdzewiacze
CHM.35399 Poz.elemen.grupy wyroby chemiczne
PAL.37606 Smary
CHM.35315 Kleje
CHM.35312 Pasty
Typ Postępowania:
Niepubliczny
Czy planowane jest zawarcie umowy ramowej?:
Nie
Kontakt:Telefon do osoby kontaktowej:

+48 77 423 5340
Osoba kontaktowa:

Michał Fryda
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Michal.Fryda@gkpge.pl
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Michał Fryda, Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Opole,
ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, tel. 77 423 53 40, e-mail: michal.fryda@gkpge.pl
Numer dokumentu:POST/GEK/GEK/PMR-ELO/01554/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: