Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22291845 archiwalne TYLKO U NAS zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-24
Przedmiot ogłoszenia:Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń monitoringu wizyjnego
Organizator:Urząd Miejski w Barczewie
Adres: Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (89) 514 84 39
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/541606
Opis:BI.271.182.2021.TM "Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Barczewie"

2.9 Wymagania ogólne
1. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem do Zamawiającego) oraz by nie były używane. Wraz ze sprzętem dostarczyć należy oświadczenie potwierdzające datę produkcji urządzeń.
2. W ofercie powinny być umieszczone szczegółowe konfiguracje oferowanych urządzeń (identyfikatory katalogowe, opisy itp.), pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację jakościową i ilościową.
3. Po zakończeniu montażu urządzeń Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu oraz wdrożenia nowych urządzeń w taki sposób, iż konfiguracja wszystkich nowo zainstalowanych urządzeń będzie wzajemna i bezkonfliktowa z wykorzystaniem wszystkich cech użytkowych oraz włączeniem ich do systemu.
4. Oferent nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną ryczałtową na realizację zadania.
5. Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć koszt wykonania wszystkich prac, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz koszt elementów zamówienia w tym niezbędne licencje i oprogramowania urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a niepozostających trwale
po zakończeniu dostawy, montażu.
6. Udzielenie gwarancji i rękojmi na zakres zadań objęty przedmiotem zamówienia na okres 36 miesięcy.
7. Zamawiający określa następujące warunki napraw w okresie gwarancyjnym:
- Podjęcie napraw w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia
- gwarancja obejmuje wszystkie czynności od demontażu niesprawnego sprzętu przez Wykonawcę do ponownego montażu go po naprawie.
- Naprawy sprzętu realizowane będą maksymalnie w ciągu 40 dni od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.
- Jeżeli czas naprawy będzie dłuższy niż 5 dni Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia na czas usunięcia awarii sprzętu zastępczego (nie gorszego - min. o tych samych parametrach, który został zareklamowany).
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 "Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Barczewie" Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Barczewie. W cenie oferty proszę uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia. 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR -
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/541606
Składania : 29-11-2021 10:30:00
Termin składania:2021-11-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji - do 20 grudnia 2021 r.
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Znak sprawy: BI.271.182.2021.TM
Z A P Y T A N I E O F E R T O W E
1. ZAMAWIAJĄCY:
Urząd Miejski w Barczewie, działający w imieniu i na rzecz Gminy Barczewo z siedzibą przy Placu Ratuszowym 1, 11 - 010 Barczewo, REGON: 510743574, NIP: 739-38-44-890
Telefon: (89) 514 84 39,
Adres e - mail: tomasz.michalowski@barczewo.pl
Strona internetowa: https://platformazakupowa.pl/pn/barczewo
Godziny urzędowania: Poniedziałek 800 - 1600 , Wtorek - Piątek 700 - 1500
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miejskim w Barczewie.
2.2 Zamówienie obejmuje:
1) Zakup, dostawę, montaż i konfigurację dwóch stacji roboczych do obsługi rejestratora monitoringu wizyjnego. Posiadany model rejestratora przez Zamawiającego - DS-9664NI-8I Hikvision. Stacja robocza wyposażona w dwa monitory 4K min. 42 cale, uchwyty do podwieszania monitorów na ścianie, mysz ( liczba przycisków min 6, rozdzielczość min 4000 dpi, interfejs 2,4 GHz, USB) i klawiaturę. Parametry techniczne stacji pozwalające na płynne przeglądanie podglądu z kamer w czasie rzeczywistym jak i odtwarzanie nagrań. Stacja wyposażona w oprogramowanie systemowe kompatybilne z pozostałym sprzętem i oprogramowaniem Zamawiającego ( np. WINDOWS 10 PRO).
2) Stację nr 1 należy zamontować w Urzędzie Miejskim w Barczewie ( pokój Straży Miejskiej rys. A2 - oznaczony na rysunku, jako pokój nr 4), w którym znajduje się rejestrator.
3) Stacja nr 2 należy zamontować w Komisariacie Policji w Barczewie ul. Grunwaldzka 9. Do komisariatu doprowadzony jest światłowód ( ciemne włókno), który połączony jest z serwerownią w Urzędzie Miejskim ( oznaczenie na rys A2- jako pokój o pow. 4,5 m2).
4) W ramach zadania należy dostarczyć 20 kamer zewnętrznych IP z licencjami minimum 5 MPx takich jak kamery posiadane przez Zamawiającego tj. Hikvision DS.-2CD2T55FWD-I5 lub równoważnych współpracujących z rejestratorem Zamawiającego model DS.-9664NI-i8, kompatybilnych z system monitoringu wizyjnego ( cały system monitoringu wizyjnego miasta bazuje na ww. kamerach Hikvision). Wraz z kamerami należy dostarczyć uchwyty nasłupowe (min. fi 80 max fi 150 mm słupa).
5) W ramach zamówienia dostarczyć i zamontować w rejestratorze DS-9664NI-8I dyski SATA 10TB - 7 sztuk oraz 1 dysk pojemności 10 TB eSATA.
2.3 Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem do Zamawiającego) oraz by nie były używane. Wraz ze sprzętem dostarczyć należy oświadczenie potwierdzające datę produkcji urządzeń.
2.4 W ofercie powinny być umieszczone szczegółowe konfiguracje oferowanych urządzeń (identyfikatory katalogowe, opisy itp.), pozwalające na jednoznaczną ich identyfikację jakościową i ilościową.
2.5 Po zakończeniu montażu urządzeń Wykonawca winien zapewnić pełną kompatybilność z istniejącym systemem monitoringu oraz wdrożenia nowych urządzeń w taki sposób, iż konfiguracja wszystkich nowo zainstalowanych urządzeń będzie wzajemna i bezkonfliktowa z wykorzystaniem wszystkich cech użytkowych oraz włączeniem ich do systemu.
2.6 Oferent nie ma obowiązku załączania kosztorysu ofertowego przy składaniu oferty z ceną ryczałtową na realizację zadania.
2.7 Wycena przedmiotu zamówienia musi objąć koszt wykonania wszystkich prac, jak również opłaty wszystkich świadczeń na rzecz usługodawców koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz koszt elementów zamówienia w tym niezbędne licencje i oprogramowania urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a niepozostających trwale po zakończeniu dostawy, montażu.
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - do 20 grudnia 2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Warunki zawarte w projekcie umowy - Wykonawca oświadcza, że akceptuje warunki zawarte w projekcie umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
6 Warunki udziału w postępowaniu - Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia oraz dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. oświadczenie o posiadaniu wiedzy i doświadczenia niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i dysponowania osobami zdolnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2; (Zamawiający wymaga załączenia pliku)
Załącznik nr 2 - Ośw [...].doc
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Urząd Miejski w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/all?limit=100&tab=active&year=2021
Numer dokumentu:ID 541606, BI.271.182.2021.TM
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: