Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Zakup, dostawa oraz wdrożenie infrastruktury sprzętowej
Organizator:Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Adres: Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. otwocki
Państwo: Polska
NIP:PL5321823156
Telefon / fax:tel.: 227891903, 507348202
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/176308
Opis:Zakup, dostawa oraz wdrożenie infrastruktury sprzętowej niezbędnej do prawidłowego działania systemu Elektroniczna Teczka Studenta wraz ze świadczeniem usług gwarancji, wsparcia technicznego oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
Powstaje w kontekście projektu
POWR.03.05.00-00-Z028/18 - Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej

Część 1
DOSTAWA oraz wdrożenie infrastruktury sprzętowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
I. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej w postaci: -
1. Wsparcie SLA 24x7xNBD z technikiem on site dla dwóch serwerów Fujitsu RX2530 M4
2. Pamięć ram 32GB 2Rx4 PC4-21300V-R DDR4-2666MHz do serwerów Fujitsu RX2530 M4 - 12 szt.
3. Karta sieciowa FC wraz z SFP 16 Gb do serwerów Fujitsu RX2530 M4 - 2 komplety
4. Oprogramowanie do wirtualizacji o minimalnych wymaganiach - VMware vSphere 8 Essentials Plus Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) z opcją Production Support Coverage
5. Nowe licencje na oprogramowanie relacyjnej bazy danych Microsoft SQL Server w edycji Standard lub równoważnej -2 szt. - licencja wieczysta wraz ze wsparciem producenta (typu Software Assurance) - 2 szt z możliwością pracy 20 użytkowników (User CAL)
6. Macierz dyskowa 30 TB
7. Macierz dyskowa 15 TB
Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, a także musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 1do niemniejszego zapytania - opisie przedmiotu zamówienia oraz musi posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty przewidziane przepisami prawa.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-10-20
8. Ofertę można złożyć wybierając jeden z poniższych sposobów:
a) pośrednictwem bazy konkurencyjności,
b) podpisane scany wysłać na adres mailowy i.dawidowicz@wsge.edu.pl,
c) złożyć wersję papierową w siedzibie Zamawiającego
d) wysłać ją na podany adres: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie Ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. - liczy się data wpływu dokumentów, nie data ich nadania.
Termin składania:2023-10-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
mazowieckie
Powiat
otwocki
Gmina
Józefów
Miejscowość
Józefów

IV. Harmonogram realizacji zamówienia:
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia maksymalnie do 15 listopada 2023.
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany umowy (umowa zostanie przedstawiona oferentowi, który złoży najkorzystniejszą ofertę)
1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących sytuacjach:
1) jeżeli przyczyny, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, są następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
2) wystąpienia zdarzeń natury siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3) w innych przypadkach, jednak nie dłużej niż o 15 dni.
3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych w realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym zmiany te nie mogą dotyczyć zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku:
1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w ogłoszeniu, a wynikających ze stwierdzonych wad opisu przedmiotu zamówienia, zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
2) jeżeli sprzęt/oprogramowanie określone w Formularzu cenowym przestanie być dostępny na rynku lub zostanie wycofany z produkcji po zawarciu Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili składania Oferty, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu/oprogramowania równoważnego lub o lepszych parametrach, spełniającego wymagania określone dla Przedmiotu Umowy, o ile Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę Sprzętu zamiennego;
3) pojawienia się na rynku sprzętu/oprogramowania nowszej generacji;
4) pojawienia się nowszej technologii pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji Przedmiotu Umowy.
4. Strony są uprawnione do innych zmian Umowy niż określone w ust. 1 i ust. 2 w niżej określonym zakresie:
1) zmian wynikających ze zmiany wniosku o dofinansowanie lub wytycznych, które mają zastosowanie w Projekcie;
2) innych, nieistotnych zmian w stosunku do treści oferty Wykonawcy;
3) zmiany Przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych;
4) zmiany postanowień umowy będące następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy;
5) wystąpienia zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego lub w procesach biznesowych w trakcie realizacji Umowy, jeżeli zmiany takie istotnie wpływają na zakres i termin prac Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec podwyższeniu, a w razie ograniczenia zakresu prac wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu;
6) zmiany załącznika nr 4 do umowy - Opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie ich aktualizacji i dostosowania do potrzeb Zamawiającego;
7) wystąpienie siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) w zakresie dostosowania umowy do tych zmian;
8) w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy albo odstąpienia od Umowy;
9) gdy, w związku z rozbieżnościami nastąpi potrzeba ujednolicenia postanowień Umowy, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
10) działaniem osób trzecich, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby ww. dostawa została wykonana należycie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
i. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: w zakresie ,,zdolności do występowania w obrocie gospodarczym" wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową zobowiązany jest wykazać, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeśli rejestry w danym kraju są prowadzone - w Polsce wpis do KRS albo CEiDG;
ii. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający odstępuje od opisu warunku w tym zakresie;
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca musi wykazać że:
1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 PLN brutto,
2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 500.000,00 PLN brutto
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia -- nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszych Warunkach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby jednego z warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o zamówienie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o braku powiązań
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4. Podpisany Szczegółowy Opis Przedmiotu zamówienia
5. Potencjał techniczny: potwierdzenie należytego wykonania:
a. co najmniej 1 (jednego) zamówienia polegającego na dostawie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto. Zamawiający wymaga, aby ww. dostawa została wykonana należycie.

II. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia
1. Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez Wykonawcę.
2. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej - dotyczy Wykonawców prowadzących działalność gospodarczą.
3. W przypadku, gdy załącznikiem do oferty jest kopia dokumentu, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę poprzez dodanie adnotacji: ,,za zgodność z oryginałem" i umieszczenie podpisu upoważnionego przedstawiciela.
3. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
4. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
5. Oferta winna być opatrzona pieczęcią, datą, adresem i numerem telefonu Wykonawcy.
6. Do oferty musi być załączony podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 4 do ogłoszenia).
7. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. Oferta Wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.

W przypadku składania oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:
,,,,Oferta w ramach Zapytania ofertowego pn. ,, Zakup, dostawa oraz wdrożenie infrastruktury sprzętowej niezbędnej do prawidłowego działania systemu Elektroniczna Teczka Studenta wraz ze świadczeniem usług gwarancji, wsparcia technicznego oraz przygotowanie dokumentacji powykonawczej". Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy

III. Mogące wystąpić w zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach nazwy własne (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ,,ofert równoważnych". Przez ,,ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert przekraczających środki przeznaczone w budżecie projektu na realizację tego zadania.

Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań dotyczących niniejszego zamówienia, jednak w terminie najpóźniej do godziny 16:00 na 2 dni przed zakończeniem zapytania za pośrednictwem bazy konkurencyjności.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-10-12
Data ostatniej zmiany
2023-10-12 15:16:35

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
,,Cena" Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:
Cena oferowana brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ----------------------------------------------------------- x 100%
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Kontakt:Osoby do kontaktu
Ilona Dawidowicz
tel.: 227891903 507348202
e-mail: i.dawidowicz@wsge.edu.pl
Kod CPV:30236110-6, 32420000-3, 48000000-8, 48200000-0
Numer dokumentu:2023-8092-176308
Źródło: Internet i własne
2023-10-20 10:28
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.