Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25714588 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-25
Przedmiot ogłoszenia:Zakup, dostawa wraz z montażem zjeżdżalni wodnej
Organizator:Hotele Gorzelanny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Adres: Pokrzywna 76, 48-267 Jarnołtówek
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski
Państwo: Polska
NIP:PL7532437273
Telefon / fax:607663835
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/171128
Opis:Zakup, dostawa wraz z montażem zjeżdżalni wodnej (1 szt.)
Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.05.00-32-T030/19 - Budowa innowacyjnego centrum wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez Hotele Gorzelanny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Dźwirzynie

Część 1
Zakup, dostawa wraz z montażem zjeżdżalni wodnej

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zapytania jest zakup, dostawa wraz z montażem zjeżdżalni wodnej zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w załączeniu. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku Nr 1a Specyfikacja zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert

2023-09-28

Data opublikowania ogłoszenia

2023-08-25

Data ostatniej zmiany

2023-08-28 12:53:27

Planowany termin podpisania umowy

2023-09
Termin składania:2023-09-28
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
zachodniopomorskie
Powiat
kołobrzeski
Gmina
Kołobrzeg
Miejscowość
Dźwirzyno
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z treścią załączonego zapytania ofertowego.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1) Wykonawca powinien podpisać oraz wypełnić formularz oferty według wzoru stanowiącego - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego [formularz ofertowy] wraz z załącznikami, o których mowa w zapytaniu ofertowym lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści.
2) Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz załączniki wymagane w zapytaniu ofertowym prawidłowo wypełnione i podpisane.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania wyklucza się wykonawców którzy:
są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania kapitałowe i osobowe należy rozumieć wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
lub pozostawaniu w innym związku niż wskazane w lit. a-d jeżeli naruszają zasady konkurencyjności (w tym zasady wydatkowania środków publicznych opisane w rozdziale 2 pkt 4 Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020).
Z postępowania wykluczeni zostaną wykonawcy, wobec których zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-08-25
Data ostatniej zmiany
2023-08-25 13:04:59

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium 100 pkt (waga kryterium 100%), natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg następującego wzoru:
Liczba punktów C = (najniższa cena netto : cena netto badanej oferty) x 100 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Tomasz Gorzelanny
tel.: 607663835
e-mail: tomasz.gorzelanny@gorzelanny.pl
Kod CPV:43324100-1, 43327000-1
Numer dokumentu:2023-23078-171128
Źródło: Internet i własne
2023-08-28 13:10
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.