Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-07-13
Przedmiot ogłoszenia:ZAKUP, DOSTAWA WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH
Organizator:Gmina Jastrząb
Adres: Plac Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. szydłowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.48 628-48-60 Fax. 48 628-48-61, tel. 48/628-48-73.
Opis:Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym:
NA ZAKUP, DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASTRZĘBIU W RAMACH PROJEKTU PN. PRZEDSZKOLE ,,BAŚNIOWA KRAINA - ODDZIAŁ II"
kwota zamówienia poniżej 30 tysięcy euro
1. Przedmiot zamówienia
a) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału Przedszkolnego ,,Baśniowa Kraina-oddział II"
b) Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie normy i atesty dla instytucji publicznych/niepublicznych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
c) Przedmiot zamówienia musi być zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny posiadający oznakowanie CE, spełniające polskie normy oraz inne (jeśli przepisy prawa wymagają).
d) Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do zapytania ofertowego
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 5. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera w terminie do 19 07.2018 r. do godz. 12.00 pod adres:
Urząd Gminy w Jastrzębiu, Plac Niepodległości 5 26-502 Jastrząb
Z dopiskiem na kopercie ,,ZAKUP, DOSTAWA WYPOSAŻENIA I POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASTRZĘBIU PN. PRZEDSZKOLE ,,BAŚNIOWA KRAINA-ODDZIAŁ II" lub osobiście w sekretariacie urzędu Gminy Jastrząb. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.
Termin składania:2018-07-19
Miejsce i termin realizacji:Data dostawy: do 27 sierpnia 2018 r.
Wymagania:2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do świadczenia usług w zakresie dostarczenia wyposażenia dla placówek opieki nad dzieckiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (oświadczenie).
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (oświadczenie),
c) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, (oświadczenie).
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (oświadczenie).
3.Warunki udziału w postępowaniu:
a) spełnienie warunków dotyczących możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia opisanych w punkcie 2 (ocena na podstawie oświadczeń).
b) w ofercie należy podać okres gwarancji, nie krótszy niż okres gwarancji producenta.
c) wyszczególniony w przedmiocie zmówienia asortyment musi być fabrycznie nowy i wolny od obciążeń prawami osób trzecich.
d) wykonawca ponosi odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie przedmiotu umowy.
e) dostarczane meble, zabawki i pozostałe elementy wyposażenia muszą posiadać aktualne certyfikaty zgodności, spełniające wymogi bezpieczeństwa, ergonomii i zagwarantowania wyposażenia dobrej jakości, wydane przez jednostki certyfikujące te wyroby.
f) wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem stosownych dokumentów (certyfikatów, norm, atestów) oraz informacji graficznej proponowanego przedmiotu zamówienia zamawiającemu wraz z formularzem ofertowym.
4. Sposób sporządzenia oferty:
a) oferta sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do zapytania wraz z załącznikiem 1-A. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę, wszystkie strony oferty oraz załączników powinny być zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi zawierać (dane potrzebne do wystawienia faktury), m.in.:
- Nazwę oferenta,
- Adres siedziby oferenta,
- Numer telefonu oferenta,
- Cenę oferty przedstawioną jako cena brutto.
- Akceptację warunków realizacji zamówienia.
- Zgodę na związanie ofertą.
- Oferta musi być podpisana przez oferenta.
b) Załączniki do oferty:
- Opis przedmiotu zamówienia należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami podanymi na formularzu (nie dołączenie wskazanego formularza do oferty lub jego niewłaściwe wypełnienie powoduje odrzucenie oferty).
- Oświadczenia o spełnieniu warunków ubiegania się o udzielenie zlecenia.
- KRS lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności.
- Kserokopie certyfikatów potwierdzone za zgodność z oryginałem (data, podpis upoważnionej osoby do reprezentowania wykonawcy), pełnomocnictwo, w przypadku reprezentowania wykonawcy przez osobę upoważnioną do składania oferty i podpisania umowy.
- informacje graficzna proponowanego przedmiotu zamówienia.
6. Wybór oferty.
a) rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpi do dnia 20.07.2018 r.
b) zamawiający przy wyborze oferty posługiwać się będzie jedynym kryterium - kryterium najniższej ceny (100%):
c) zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta posiadać będzie najniższą cenę za zamówienie.
d) zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z oferentami w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
e) w przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował pisemnie z Wykonawcami.
f) przesłane oferty traktować będziemy jednocześnie jako deklarację gotowości realizacji w/w przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wskazanymi założeniami.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela: Pani Agnieszka Dąbrowska tel. 48/628-48-73.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: