Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24186593 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-11-10
Przedmiot ogłoszenia:Zakup elektrycznych przechylnych kociołków warzelnych
Organizator:Gmina Miasto Rzeszów - Przedszkole Publiczne Nr 9
Adres: ul. Podwisłocze 20, 35-310 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel: 17/748-32-45
E-mail:
Opis:Gmina Miasto Rzeszów - Przedszkole Publiczne Nr 9
zaprasza do złożenia ofert na: zakup elektrycznych przechylnych kociołków warzelnych
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych warzelnych,
przechylnych kociołków elektrycznych do Przedszkola Publicznego nr 9 w Rzeszowie.
Zestaw kociołków wykonany ze stali kwasoodpornej Gat.1.4301.Zasilanie 400V.Moc nie
mniej niż 15kW.Pojemność zbiorników warzelnych 2x30 dm2.Wymiary nie mniej niż:
długość-1210 mm, szerokość -460 mm, wysokość max 890mm. Powinny posiadać dwa
niezależne układy sterujące, ciągłą regulacja temperatury, elektroniczną kontrole poziomu
wody w ogrzewaczu, zabezpieczenie zapobiegające przegrzaniu zbiornika, przyłącze oraz
zawór wody zimnej, zabezpieczenie przed przypadkowym przechyleniem .
Podstawa kotła wykonana ze stali nierdzewnej z półkami o wymiarach dostosowanych do
wielkości kotłów.
Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamieści na stronie BIP
informację o dokonanym wyborze i skontaktuje się telefonicznie z Wykonawcą , którego
oferta zostanie wybrana celem ustalenia terminu podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 21 listopada 2022r.
a) osobiście w księgowości Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie (od poniedziałku do piątku w godz. 7?? - 15??) lub
b) pocztą na adres: Przedszkole Publiczne Nr 9, 35-310 Rzeszów, Ul. Podwisłocze 20
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pp9.resman.pl
Termin składania:2022-11-21
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
14 dni od podpisania umowy
Wymagania:4. Opis sposobu przygotowania oferty
a) oferta powinna być złożona w formie pisemnej na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego.
b) ofertę należy złożyć osobiście w księgowości przedszkola lub wysłać e-mailem na adres: sekretariat@pp9.resman.pl
c) oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową,
posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,
podpisana czytelnie przez wykonawcę.
5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
5.1. Najważniejszym kryterium oceny ofert będzie cena 100 % oraz gwarancja i termin
wykonania
5.2. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
5.3. Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w
ciągu 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: