Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17444178 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostaw oprogramowania komputerowego
Organizator:Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni
Adres: ul. Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. zgorzelecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 075 77 33 374 wew. 13, tel. 883 380 679
E-mail:
Opis:II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn: ,,Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego do
pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni na potrzeby kształcenia
zawodowego w ramach projektu ,,Od teorii do praktykin nr RPDS.10.04.01-02-0030/17
współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego niżej
wymienionego oprogramowania komputerowego dla potrzeb prowadzenia zajęć z
zakresu mechatroniki z podziałem na 2 części:
1) Cześć I - Zakup oprogramowania
a) AutoSIM-200, software - 16 stanowisk
b) Factory I/O - 10 stanowisk
c) TIA PORTAL Simatic STEP 7 Basic VI5 - 10 stanowisk
Szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia Części I stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia.
2) Część II Zakup oprogramowania
a) Oprogramowania Roblab - 1 stanowisko
Szczegółowy opisem przedmiotu zamówienia Części II stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zaproszenia.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady
prawne, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw
własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe,
pozostające w związku z wprowadzeniem sprzętu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Wykonawca gwarantuje, iż jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu dostarczonego
oprogramowania oraz zapewnia, iż Zamawiający wskutek zawarcia umowy będzie
upoważniony do używania (licencji) wszelkiego oprogramowania w zakresie dozwolonym
przez producenta oprogramowania.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć do dnia 11.06.2019r. do godz. 14;00. na formularzu stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia:
o w formie pisemnej na adres Zamawiającego
o e-mailem na adres: bkasprzyk@zszbogatynia.info
Termin składania:2019-06-11
Miejsce i termin realizacji:2. Termin wykonania zamówienia: od dnia wyboru Wykonawcy do 30.06.2019r
Wymagania:III. Wymagania do Wykonawców (załączniki do formularza oferty):
1. Wiedza i doświadczenie
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia.
2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie w/w warunków określonych Wykonawca potwierdzi składając oświadczenie
zawarte w punkcie VI "formularza ofertowego", stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego
zaproszenia.
V. Warunki realizacji zamówienia:
1. Popuszcza się złożenie oferty tylko na 1 z części.
3. Płatności: płatność w terminie 14 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby
Zamawiającego faktury VAT.
Sposób wystawienia faktury:
Nabywca - Powiat Zgorzelecki ul. Bohaterów U Armii Wojska Polskiego 8A, 59-900
Zgorzelec, NIP: 615 18 11188;
Odbiorca - Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni ul. Kościuszki 33,59-920 Bogatynia.
VI. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.
2. Kryterium decydującym o wyborze oferty jest tylko cena - przy założeniu, że Wykonawca
złoży ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego.
3. Oferty należy opisać: ,,Zakup i dostawa oprogramowania specjalistycznego do pracowni
mechatronicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni na potrzeby kształcenia zawodowego
w ramach projektu ,,Od teorii do praktyki" nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 współfinansowanego w
ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy"
4. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze.
Uwagi:-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w
Bogatyni , reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, którego siedziba znajduje się w
Bogatyni,
przy ul. Kościuszki 33, kod pocztowy 59-920, telefon 75 77 333 74;
o Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
kontaktować się listownie, telefonicznie (603 154 875) lub drogą mailową:
iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl.
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
w celu realizacji postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Zakup i
dostawa oprogramowania specjalistycznego do pracowni mechatronicznej w Zespole
Szkół Zawodowych w Bogatyni na potrzeby kształcenia zawodowego w ramach projektu
,,Od teorii do praktyki" nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 współfinansowanego w ramach RPO
Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy" prowadzonego w trybie zapytania cenowe w
procedurze uproszczonej (rozeznanie i badanie rynku).
o Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa.
o Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej
cofnięcia;
o Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.;
o Pani/Pana dane, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania;
o Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu złożenia oferty i zawarcia
umowy.
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, od daty zakończenia sprawy przez
okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów i wskazany dla danego rodzaju sprawy w
obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni.
Kontakt:W imieniu Zamawiającego postępowanie prowadzi:
Beata Kasprzyk - kierownik zespołu,
tel. 075 77 33 374 wew. 13; e-mail: bkasprzyk@zszbogatynia.info
Zagadnienia merytoryczne:
Radosław Latos, tel. 883 380 679, e-mail: rlatos@zszbogatynia.info
Kod CPV:48000000-8
Źródło: Internet i własne
Załączniki: