Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25921951 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-03
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego
Organizator:Prokuratura Okręgowa w Krośnie
Adres: ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Krosno
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 13 43 71 800, fax 13 43 71 833
E-mail:
Opis:"Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego dla Prokuratury Okręgowej w Krośnie"
2. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego dla Prokuratury Okręgowej w Krośnie
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Załącznik Nr 1 (Specyfikacja techniczna agregatu prądotwórczego) do niniejszego zaproszenia
Miejsce i termin składania ofert: 5. TERMIN SKŁADANIA:
Ofertę należy złożyć do dnia: 20.10.2023 do godz. 12.00, za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej (e-mail: biuro.podawcze.pokro@prokuratura.gov.pl),
- poczty kurierskiej lub osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój 106)
Termin składania:2023-10-20
Miejsce i termin realizacji:7. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie realizowane będzie w okresie. do 11.12.2023 r.
Wymagania:Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od 130 000 zł prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j. ze zm.), w procedurze zapytania ofertowego na podstawie Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Krośnie Nr 5/20/WB z dnia 28 grudnia 2020 r.
3. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna obejmować całość zamówienia - nie dopuszcza się ofert częściowych.

4. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty.
Jedynym kryterium oceny jest cena brutto oferty.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami
i udzie?lania wyjaśnień w imieniu Zamawiającego jest:
Grzegorz Leśniak - tel. 13 43 71 800 w godzinach od 800 - 1400, fax 13 43 71 833,
e-mail: grzegorz.lesniak@prokuratura.gov.pl
Numer dokumentu:3034-7.262.33.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: