Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-02-02
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania
Organizator:Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Zawierciu
Adres: ul. Macieja Rataja 29a, 42-400 Zawiercie
Województwo / powiat: śląskie, pow. zawierciański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 032 67 102 54 fax 032 67 102 54
E-mail:
Opis:Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania w 2018r. dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu

,,Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania w 2018r. dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu"
Specyfikacja:Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Dziale Technicznym Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. Rataja 29a, 42-400 Zawiercie, nr tel. 32 67 102 54 wew. 16, adres e-mail: przetargi@zoeas.com.pl
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert:

do dnia 13.02.2018r do godz. 11:30

Miejsce składania ofert:

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, ul. Rataja 29a, 42-400 Zawiercie, sekretariat - pokój nr 1
Forma składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej lub faksem.

Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność, oznaczonej napisem: "Zakup i dostawa artykułów chemicznych i akcesoriów do sprzątania w 2018r. dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Zawierciański i Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zawierciu" - nie otwierać przed dniem 13.02.2018r. do godz. 12:00" na kopercie należy również podać nazwę i adres Wykonawcy.
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych, 42-400 Zawiercie, ul. Rataja 29a, pokój nr 6 w dniu 13.02.2018r. godz. 12:00
Termin składania:2018-02-13
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia:

sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r.
Wymagania:UWAGA - za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
Udzielenie zamówienia Wykonawcy:

Wybór oferty wykonawcy nastąpi zgodnie z §6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 9/2016 Dyrektora ZOEASiPOW w Zawierciu.

Informacja o zawarciu umowy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka : zamówienia do 30 000 euro).
Źródło: Internet i własne