Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24431569 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-12-22
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej
Organizator:Miasto i Gmina Krotoszyn
Adres: ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. krotoszyński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 722 74 23
Opis:Przedmiot zamówienia: Sukcesywny zakup i dostawa artykułów chemii gospodarczej do Urzędu Miejskiego w Krotoszynie w ilościach i asortymencie wynikającym z bieżących potrzeb Zamawiającego. Artykuły muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach oraz posiadać zabezpieczenia, które pozwalają na prawidłowe przechowywanie oraz bezpieczny transport. Podane ilości artykułów chemii gospodarczej mają charakter wielkości szacunkowych. Zamawiający zastrzega, że może zakupić większą lub mniejszą ilość poszczególnych artykułów od ilości szacunkowej. Niezrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych przez okres obowiązywania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 29.12.2022 do godz. 15.00.
Zamawiający po otwarciu ofert zamieści w BIP zestawienie złożonych ofert.
Oferta złożona po terminie zostaje w aktach sprawy.
Termin składania:2022-12-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: od dnia 02.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. (lub do całkowitego wykorzystania kwoty przeznaczonej na zakup chemii gospodarczej) w terminach i ilościach określonych każdorazowo przez Zamawiającego.
Wymagania:Warunki płatności faktur: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.
IV. Warunki wymagane od Wykonawców. (jeśli dotyczą)
Wykonawca dostarczy towary do siedziby Zamawiającego, tj. magazyn przy ul. Kołłątaja 7, w godzinach pracy Urzędu własnym transportem i na własny koszt do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
V. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
1. Przedłożenie formularza oferty wg załączonego wzoru zał. nr 1
2. Przedłożenie wypełnionego i podpisanego formularza cenowego wg załączonego wzoru - zał. nr 2
3. Przedłożenie podpisanego projektu umowy wg załączonego wzoru - zał. nr 3
Uwaga: Wszystkie kserokopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Klauzula ,,za zgodność z oryginałem" umieszczona na każdej stronie dokumentu wraz z podpisem Wykonawcy /jeśli dotyczy/.
VI. Kryterium oceny ofert: cena - 100 %
VII. Sposób przygotowania oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.
2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
Podpis Wykonawcy winien być złożony w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisującej (podpis złożony odręcznie lub na pieczęci określającej imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli). Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.
Pełnomocnictwo (zawierające zakres czynności, do których uprawnia) musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Ofertę z dopiskiem ,,Zapytanie ofertowe dot. zakupu artykułów chemii gospodarczej" należy przekazać w formie listownej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn.
Wybór oferty:
O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę w formie: telefonicznej/listownej/e-mailem* oraz określi termin podpisania umowy. Formularz dokumentujący przeprowadzenie postępowania Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej.
XI. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7, 63 -700 Krotoszyntelefon: 62 725 42 01, e-mail: um@krotoszyn.pl
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie jest Pan Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie art. 6 ust 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w przedmiotowego zamówienia .
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
a. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
b. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy albo przez okres niezbędny do realizacji zawartej umowy, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po zakończeniu i rozliczeniu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO.
7. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
b. prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
d. prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit b,d lub e RODO prawo usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO
c. prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
Kontakt:Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się i udzielania wyjaśnień:
Dorota Ciesiak, pok. nr 22, tel. 62 722 74 23, e-mail um@krotoszyn.pl
Wojciech Ptak, pok. nr 22, tel. 62 722 74 19, e-mail um@krotoszyn.pl
Numer dokumentu:OR.2600.5.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: