Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-05-28
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa artykułów spożywczych
Organizator:Caritas Archidiecezji Białostockiej
Adres: ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 651 90 08
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2019/Caritas/5 z dnia 28.05.2019 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności na zakup i dostawę artykułów spożywczych do świetlic CAB
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych do Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego - Świetlicy ,,Stokrotka" ul. św. Kazimierza Królewicza 2
15-817 Białystok - prowadzonej przez Zamawiającego.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu ,,Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin" RPPD.07.02.02-20-0001/16.
3. W ramach zamówienia przewidujemy dostarczanie artykułów z podziałem na następujące grupy:
? część I zamówienia PIECZYWO i CIASTA
? część II zamówienia OWOCE I WARZYWA
? część III zamówienia NABIAŁ
? część IV zamówienia WĘDLINY (produkty z krótkim terminem przydatności)
? część V zamówienia KONSERWY i PASTY
? część VI zamówienia ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
4. Szczegółowa lista materiałów w poszczególnych częściach zamówienia określona jest
w załączniku nr 2.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia, o których mowa w punkcie 3.
6. Ilość zamawianych artykułów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w wyniku zmiany nie nastąpi zmiana maksymalnej kwoty oferty.
Cel zamówienia
Caritas Archidiecezji Białostockiej zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu ,,Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin" RPPD.07.02.02-20-0001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa VII. Poprawa spójności społecznej, poddziałanie 7.2.2 Rozwój usług społecznych w ramach BOF.
Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów spożywczych do Specjalistycznej placówki wsparcia dziennego - Świetlicy ,,Stokrotka" ul. św. Kazimierza Królewicza 2
15-817 Białystok - prowadzonej przez Zamawiającego.
2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu ,,Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin" RPPD.07.02.02-20-0001/16.
3. W ramach zamówienia przewidujemy dostarczanie artykułów z podziałem na następujące grupy:
? część I zamówienia PIECZYWO i CIASTA
? część II zamówienia OWOCE I WARZYWA
? część III zamówienia NABIAŁ
? część IV zamówienia WĘDLINY (produkty z krótkim terminem przydatności)
? część V zamówienia KONSERWY i PASTY
? część VI zamówienia ARTYKUŁY OGÓLNOSPOŻYWCZE
4. Szczegółowa lista materiałów w poszczególnych częściach zamówienia określona jest
w załączniku nr 2.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. na poszczególne części zamówienia, o których mowa w punkcie 3.
6. Ilość zamawianych artykułów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że w wyniku zmiany nie nastąpi zmiana maksymalnej kwoty oferty.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 06-06-2019
Miejsce i sposób składania ofert
1. Kompletna oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym wraz formularzem cenowym do 06.06.2019 r.
a. do godz. 14:30 w formie oryginału na adres:
Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Warszawska 32, 15-077 Białystok, do Sekretariatu (pokój nr 2) - (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w zamkniętej kopercie.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu prawidłowego złożenia/dostarczenia oferty ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłki pocztowej, kurierskiej. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
3. O wynikach postępowania (ewentualnie o jego unieważnieniu) Oferenci zostaną powiadomieni drogą e-mail oraz poprzez informację na stronie internetowej
4. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, składające się na ważną ofertę.
Termin składania:2019-06-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok
Harmonogram realizacji zamówienia
Wykonanie zamówienia ustala się w terminie: od dnia podpisania umowy do 31 sierpnia 2019 r.
Poszczególne dostawy będą realizowane sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, po zamówieniu złożonym telefonicznie lub pisemnie przez Zamawiającego.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują odpowiednimi zasobami potrzebnymi do realizacji zadania,
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,
W celu potwierdzenia warunków Wykonawca złoży oświadczenie o treści zgodnej z formularzem ofertowym (na/zgodnie z zał. nr. 1)
Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę warunków umowy w przypadku, gdy :
a. nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. Ofertę Wykonawcy wg formularza załączonego do Zapytania ofertowego [załącznik nr 1].
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu [oświadczenie zawarte w załączniku nr 1].
3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oświadczenie zawarte w załączniku nr 1].
4. Formularz rzeczowo cenowy - szczegółowa lista materiałów [załącznik nr 2]..
5. Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez inną osobę niż przedstawiciel/e prawny/i Wykonawcy.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Cena ryczałtowa brutto - waga 100%
1. Punktacja jest przyznawana na każdą część zamówienia odrębnie.
2. Ocenie będzie podlegała łączna cena brutto - łączna wartość zamówienia za materiały wskazane w poszczególnych częściach zamówienia - w załączniku nr 2
3. Ocena w ramach kryterium cenowego będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:
Kc = Cn / CoB x 100 pkt
gdzie:
Kc - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium ceny;
Cn - najniższa zaproponowana cena brutto;
COB - cena ofertowa brutto poszczególnego pakietu w ofercie badanej.
4. Cena będzie obejmowała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do zawarcia umowy- załącznik nr 3.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przyznano identyczną ilość punktów i o takiej samej cenie ofertowej, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie dodatkowych ofert cenowych.
7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ
Adres
Warszawska 32
15-077 Białystok
podlaskie , Białystok
Numer telefonu
856519008
Fax
856519008
NIP
5421950380
Tytuł projektu
Razem możemy więcej - lokalny program wsparcia rodzin
Numer projektu
RPPD.07.02.02-20-0001/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Iwona Ciereszko, Anna Radziszewska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
85 651 90 08
Kod CPV:15800000-6
Numer dokumentu:1187488, 2019/Caritas/5
Źródło: Internet i własne
Załączniki: