Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-31
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa artykułów spożywczych
Organizator:Bursa Szkolna w Starym Sączu
Adres: ul. I. Daszyńskiego 19, 33-340 Stary Sącz
Województwo / powiat: małopolskie, pow. nowosądecki
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Zamawiający zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na zakup i dostawę artykułów spożywczych dla Bursy Szkolnej w Starym Sączu.

II. Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa artykułów spożywczych dla Bursy Szkolnej w Starym Sączu, na rok 2022.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 05.01.2022 r. do godz. 15:00 e-mailem na adres: bursastarysacz@wp.pl
Termin składania:2022-01-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022r.
Wymagania:III. Wymogi

1. Zgodnie z zasadami określonymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

IV. Dokumenty wymagane od Wykonawców

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - załącznik nr 2

3. Zaakceptowany i podpisany wzór umowy - załącznik nr 3.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu

1. Ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Wszystkie strony oferty winny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz ostemplowania pieczęcią firmową.

4. Do oferty należy załączyć dokumenty określone w punkcie IV zapytania ofertowego.
2. Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę.
Wybór oferty

1. Wykonawca określi wartość upustu jaki będzie stosował w okresie obowiązywania umowy.

2. Wykonawca określi wysokość udzielonego upustu w złotych polskich. Ustalony rabat jest stały i nie ulega zmianie przez cały okres trwania umowy. Cena w dniu zakupu oleju opałowego zostanie każdorazowo pomniejszona o kwotę udzielonego upustu.

3. Kryteria oceny ofert:

Wartość upustu: Punkty za upust oblicza się przyjmując za podstawę najwyższy upust oferty przypisując jej 100 pkt., punkty za pozostałe upusty oblicza się ze wzoru :

wartość upustu w zł badanej oferty

U = ...................................................... X 100 pkt

wartość najwyższa

Wybrana zostanie ważna oferta z najwyższą liczbą punktów w kryterium wyboru.

Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą, który złożył ofertę najkorzystniejszą.

Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę bez podania przyczyny.

W niniejszym postępowaniu, rozeznaniu cenowym nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny.
Kontakt:Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z niniejszym postępowaniem upoważniony jest:

Marek Pierzchała - Starszy specjalista do spraw administracyjnych
Numer dokumentu:B.Sz.271.1.21
Źródło: Internet i własne
Załączniki: