Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18680036 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-23
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa butelek
Organizator:POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres: Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:+48723170234
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zakup i dostawa butelek
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Butelki sterylne 125ml lub równoważny (*)
2. Butelki sterylne 250ml lub równoważny (*)
3. Butelki sterylne 500ml lub równoważny (*)
4. Butelki sterylne 1000ml lub równoważny (*)
5. Butelki sterylne 2000ml lub równoważny (*)
Cel zamówienia
Kontynuacja badań w ramach Projektu ,,Opracowanie innowacyjnej postaci leku zawierającego przeciwciało monoklonalne do stosowania w leczeniu nieswoistych stanów zapalnych jelit" Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw" w ramach I Osi priorytetowej: ,,Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 - 2020.
Przedmiot zamówienia
1. PETG MEDIA - Butelki sterylne 125ml
Producent: THERMO FISHER SCIENTIFIC. Numer katalogowy: 342020-0125 lub równoważny (*)
96 szt. / op.
ILOŚĆ: 1 op.
2. PETG MEDIA - Butelki sterylne 250ml
Producent: THERMO FISHER SCIENTIFIC. Numer katalogowy: 342020-0250 lub równoważny (*)
60 szt. / op.
ILOŚĆ: 3 op.
3. PETG MEDIA - Butelki sterylne 500ml
Producent: THERMO FISHER SCIENTIFIC. Numer katalogowy: 342020-0500 lub równoważny (*)
40 szt. / op.
ILOŚĆ: 5 op.
4. PETG MEDIA - Butelki sterylne 1000ml.
Producent: THERMO FISHER SCIENTIFIC. Numer katalogowy: 342020-1000 lub równoważny (*)
24 szt. / op.
ILOŚĆ: 10 op.
5. PETG MEDIA - Butelki sterylne 2000ml
Producent: THERMO FISHER SCIENTIFIC. Numer katalogowy: 342020-2000 lub równoważny (*)
12 szt. / op.
ILOŚĆ: 15 op.
Termin ważności produktu: nie krótszy niż 80% całkowitego terminu ważności produktu.
Kupujący dopuszcza inne wielkości opakowań niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.
(*) Ze względu na kontynuację badań w opisie przedmiotu zamówienia z przyczyn technicznych o charakterze obiektywnym podano numer katalogowy i nazwę producenta produktów - produkty są wykorzystywane do metod opracowanych i działających na wymienionych produktach.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 30-01-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy złożyć pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, w pliku zabezpieczonym przed edycją np. pdf. Oferta w tytule wiadomości powinna zawierać numer GG/V/1228835/3111/2020. Dostawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo: o wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia drogą opisaną dla składania ofert o zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z informacją o aktualizacji oferty.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Zapytania Ofertowego. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wyżej wymienionego wniosku.
Treść zapytań (bez ujawnienia źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz przekaże Wykonawcom, którzy złożyli wniosek.
W toku dokonywania oceny złożonych Ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert z wyłączeniem pozycji z kryterium oceny. Termin na złożenie wyjaśnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania do wyjaśnień). W toku dokonywania oceny złożonych Ofert Zamawiający może wezwać Oferentów do jednokrotnego uzupełnienia dokumentów Termin na złożenie uzupełnień wskazany będzie w wiadomości przesłanej do Oferenta (min. 2 dni robocze od otrzymania wezwania).
Niezłożenie wyjaśnień i / lub uzupełnienia dokumentów w nakreślonym przez Zamawiającego terminie oraz w wymaganej formie będzie podstawą do odrzucenia Oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

grazyna.gora@polpharmabiologics.com
Termin składania:2020-01-30
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa jednorazowa w terminie do 31.05.2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na: o Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, o Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, o Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Dodatkowe warunki
Sposób przygotowania oferty: o każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, o oferta powinna być sporządzona w języku polskim lub angielskim, o oferta musi zawierać: cenę netto lub wartość netto skalkulowaną na potrzeby zapytania ofertowego, termin realizacji przedmiotu zamówienia (wyrażony w dniach/tygodniach), warunki i termin płatności (wyrażony w dniach), oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania) o jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski to będą one przeliczane przy zastosowaniu średniego kursu sprzedaży ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wystawienia oferty. Brak jakichkolwiek z wyżej wymienionych elementów będzie skutkować odrzuceniem oferty (po uwzględnieniu jednokrotnej możliwości uzupełnienia złożonych dokumentów), o oferta może dodatkowo zawierać: nazwę i adres Dostawcy, numer zapytania ofertowego, nazwę i numer katalogowy produktu, cenę katalogową netto, o Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych. Termin ważności oferty wynosi nie mniej niż 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z dniem złożenia oferty. Dostawca pozostanie związany ostateczną ofertą z Kupującym przez cały okres realizacji zamówienia. Dostawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Kupujący nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: o za opóźnienie w terminie dostawy przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, o ile opóźnienie nie wynika z winy Kupującego, o Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT dotyczącej realizacji dostawy. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Kupujący zastrzega sobie prawo: o do unieważnienia lub zamknięcia postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny, o nie dokonywać wyboru żadnej ze złożonych ofert, o zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią, o przedłużyć termin składania ofert. Przy czym z powyższych tytułów nie przysługuje Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie odszkodowawcze.
W przypadku wprowadzenia zmiany w Zapytaniu Ofertowym, informacja o tym fakcie zostanie ogłoszona niezwłocznie w taki sam sposób jak zostało upublicznione Zapytanie Ofertowe. Informacja w tej sprawie zostanie również przesłana do Oferentów, którzy złożyli Ofertę przed dokonaniem zmiany. W przypadku wprowadzenia zmiany do Zapytania Ofertowego termin na składanie Ofert zostanie wydłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zamian w Ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Zamawiający nie przewiduje publicznego rozpatrzenia Ofert. W przypadku nie przystąpienia do zawarcia Umowy przez Oferenta, który złożył najkorzystniejszą Ofertę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania Umowy z kolejnym Oferentem, który uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego Postępowania Ofertowego. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania protestów i odwołań.
Dodatkowo informujemy, że z dniem 10.09.2019 został nałożony obowiązek na Zamawiającego publikowania informacji o wybranym Wykonawcy wraz z wartością Zamówienia.
Warunki zmiany umowy
Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia z następujących powodów: o zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, o wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy oraz / lub w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wybranym Oferentem, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów i spełni kryteria formalne.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wymagane dokumenty: oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (zgodnie z załącznikiem dołączonym do zapytania), Certyfikat jakości.
Ze względu na unikalność, niepowtarzalność, ściśle określoną metodykę prowadzonych projektów, badań naukowych i eksperymentów oraz konieczność zachowania ciągłości i powtarzalności prowadzonych przez Zamawiającego badań Dostawca oferujący produkty równoważne w stosunku do produktów opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zobowiązany jest na wezwanie beneficjenta: o wykazać na podstawie dokumentacji technicznej/karty charakterystyk odczynników/etc. oraz pisemnej deklaracji, że oferowane przez niego produkty równoważne (każdy z osobna) spełniają wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Kupującego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności (procedur), w tym np. kalibracji urządzeń, o wykazać (poprzez pisemną deklarację w składanej ofercie), że zaoferowane produkty równoważne nie spowodują zwiększenia kosztów z tytułu konieczności nabycia dodatkowych produktów i innych materiałów zużywalnych, o przyjąć na siebie - w formie pisemnej deklaracji - odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku używania zaoferowanych i dostarczonych produktów równoważnych, na podstawie opinii wydanej przez autoryzowany serwis producenta sprzętu.
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert: cena - 80%, czas dostawy - 20%.
Do porównania ofert będzie brana cena netto oraz czas dostawcy przeliczony na dni robocze. Najkorzystniejszą ofertą zostanie wybrana ta, z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru: C = - Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 80pkt,
D = Najkrótszy oferowany termin dostawy/Oferowany czas dostawy x 10pkt. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania ofert podlegają zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: L = C + D gdzie: L - całkowita liczba punktów, C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena", D - punkty uzyskane w kryterium ,,Czas dostawy". Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania Kupujący umieści w Bazie Konkurencyjności.
Opis kryterium oceny:
Cena - oznacza wartość zamówienia netto lub w przypadku dopuszczenia ofert częściowych wartość pozycji netto.
Czas dostawy - oznacza termin dostawy wyrażony w dniach roboczych lub kalendarzowych. Użycie jedynie zwrotu ,,dni" lub podanie jedynie liczby całkowitej skutkuje przypisaniem dni kalendarzowych.
Wykluczenia
Do oceny ofert brane będą pod uwagę tylko oferty spełniające w całości wymagania określone w punkcie "Przedmiot zamówienia" i "Dodatkowe warunki". Kupujący posiada prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna lub niezgodna z zapytaniem.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POLPHARMA BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk
Numer telefonu
785 830 802
NIP
9571112470
Tytuł projektu
Opracowanie innowacyjnej postaci leku zawierającego przeciwciało monoklonalne do stosowania w leczeniu nieswoistych stanów zapalnych jelit
Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0792/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Grażyna Góra
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48723170234
Kod CPV:38000000-5
Numer dokumentu:1228835, GG/V/1228835/3111/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: