Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15465545 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-05-29
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa drzew i krzewów
Organizator:Urząd Miejski w Wołominie
Adres: ul. Ogrodowa 4,, 05-200 Wołomin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 763 30 00, fax (22) 763 30 66
E-mail:
Opis:. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa 100 drzew i 100 krzewów magnolii.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę 100 drzew
magnolii (wysokość 100-200 em, doniczka o pojemności 7,5 1): magnolia Soulange'a 'Lennei' (25
sztuk); magnolia Soulange'a 'Alexandrina' (25 sztuk); magnolia Soulange'a 'Alba Superba' (25
sztuk); magnolia Soulange'a 'Rustica Rubra' (25 sztuk) oraz 100 krzewów magnolii (wysokość ok.
100 em, doniczka o pojemności 3 1): magnolia 'Susan' (34 sztuki); magnolia 'Betty' (33 sztuki) i
magnolia gwiaździsta (33 sztuki), w dniu 09 czerwca 2018 r., w miejscu i godzinie wskazanych
przez Zamawiającego. Ww. rośliny zostaną przekazane mieszkańcom gminy Wołomin z okazji
zbliżającego się 100-lecia nadania praw miejskich miastu Wołomin, w ramach projektu
Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2018 r., pn. ,,Magnolie dla Obszaru Specjalnej Strefy
Rewitalizacji w Wołominie".
4. Sposób obliczenia ceny: analiza rynku.
Miejsce i termin składania ofert: 11. Termin i forma złożenia oferty cenowej:
a) Ofertę należy złożyć do dnia 01 czerwca 2018 r., godz. 8:30 w Urzędzie Miejskim w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin (stanowiska podawcze - punkt informacyjny nr 1, 2, 3) lub
w wersji elektronicznej na adres e-mail - um@wolomin.org.pl
Otwarcie ofert:12. Termin i miejsce otwarcia oferty cenowej: 01 czerwca 2018 r., o godz. 9.00, w siedzibie Zamawiającego pok. nr 305.
Termin składania:2018-06-01
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia: 09 czerwca 2018 r.
Wymagania:6. Warunki płatności: przelewem na konto bankowe w ciągu 30 dni od dnia przedstawienia prawidłowo
wystawionej faktury/rachunku, dane do rachunku: Odbiorca: Gmina Wołomin, ul. Ogrodowa 4, 05-
200 Wołomin, NIP 1251333722 Płatnik: Urząd Miejski w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200
Wołomin.
7. Warunki udziału w postępowaniu: realizacja co najmniej czterech tego typu przedsięwzięć
z ostatnich dwóch lat.
8. Kryteria oceny ofert: cena.
9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
10. Sposób przygotowania oferty cenowej:
a) Oferta powinna zawierać: informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie przez zespół, który
będzie realizował usługę, potwierdzające realizację przynajmniej czterech tego typu
przedsięwzięć w ostatnich dwóch latach;
b) Koszt wykonania zamówienia brutto, obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem
zadania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia;
c) Oferta cenowa Wykonawcy powinna zostać zawarta na formularzu, który stanowi załącznik nr 2
do niniejszego zaproszenia.

b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej w sposób nie ulegający ścieraniu,
następnie należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej tytułem postępowania lub opisie
maila.
c) Oferta złożona po terminie, zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany
lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu jej składnia. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do kontaktu z Oferentami w celu doprecyzowania ofert i uzyskania dodatkowych
wyjaśnień oraz do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, a także do
wprowadzenia zmian we wzorze umowy (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia).

14. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy;
2) informacje i dokumenty potwierdzające spełnienie przez zespół, który będzie realizował usługę,
potwierdzające realizację przynajmniej czterech tego typu przedsięwzięć w ciągu ostatnich dwóch
lat.
Kontakt:13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Micha Kawka, pokój 305, tel. 22 763-30-19,
adres e-mail: michal.kawka@wolomin.org.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: