Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17655955 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-07-12
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa elektronarzędzi
Organizator:Jastrzębska Spółka Węglowa S.A
Adres: ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. mikołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (32) 2355111, fax. (32) 2395107
Opis:ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa elektronarzędzi dla JSW S.A. KWK ,,Budryk".
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę (w jednym egzemplarzu w formie papierowej) w zaklejonej kopercie z dopiskiem - ,,Przetarg - zakup i dostawa elektronarzędzi dla JSW S.A. KWK Budryk" - nie otwierać przed 29.07.2019 r. g. 10:00" - należy złożyć w siedzibie JSW S.A. KWK ,,Budryk", ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice, Wydział Zamówień i Umów, pokój 309, do dnia 29.07.2019 r., do godziny 09:50.
Otwarcie ofert:Data otwarcia: 29.07.2019 r. godzina: 10:00 Miejsce otwarcia ofert i licytacji/negocjacji: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK ,,Budryk", ul. Zamkowa 10, 43-178 Ornontowice, sala 305 A.
Termin składania:2019-07-29
Miejsce i termin realizacji:5. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty podpisania umowy.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Warunki uczestnictwa w postępowaniu:
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równoważnych.
4. Wykonawca będzie realizował zadanie bez udziału podwykonawcy.
7. Ważność oferty - minimum do dnia zakończenia procedury.
8. Zamawiający odstępuje od wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Ustalenie warunków finansowo - ekonomicznych może nastąpić w dniu otwarcia ofert.
10. Zamawiający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy z wybranym Oferentem.
11. Postepowanie przetargowe jest poufne.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
13. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Uwagi:6. Kryterium oceny ofert - najniższa cena 100%.
Kontakt:14. Dodatkowych informacji w przedmiocie postępowania udzielają telefonicznie pracownicy KWK ,,Budryk":
-Informacje techniczne: Wojciech Szulc, tel. (32) 239 58 89
Sebastian Koziołek, tel. (32) 239 55 49
-Informacje nt. procedury: Katarzyna Gluch, tel. (32) 239 53 20
Hanna Płaczek, tel. (32) 239 52 21
Numer dokumentu:56/B/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: