Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-02
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa elementów złącznych
Organizator:Remzap
Adres: Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy
Województwo / powiat: lubelskie, pow. puławski
Państwo: Polska
NIP:PL7160001762
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.grupaazoty.com
Opis:Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 2310 szt.
Treść zapytania:
W części merytorycznej proszę o podanie terminu związania z ofertą oraz realnego terminu dostawy do każdej pozycji.
Proszę o dołączenie podpisanego oświadczenia z akceptacją Ogólnych Warunków Współpracy. Brak podpisanych oświadczeń przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na podstawie KRS lub pisemnego pełnomocnictwa będzie skutkował wykluczeniem z postępowania.
Zastrzegamy sobie prawo do zakupu częściowego.
Osoba do kontaktu: Karolina Węglarz tel.: +48 81/473-13-16
Puławy, 02.08.2022r.
ZAPYTANIE OFERTOWE Z646/345290
1. Informacje ogólne
Zapytanie ofertowe na: Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 2310 szt.
ZAMAWIAJĄCY: REMZAP Sp. z o. o. zaprasza do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu prowadzonym na Platformie Zakupowej pod adresem:[https://grupaazoty.logintrade.net/
](https://grupaazoty.logintrade.net/)
Zakres oferty technicznej: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania - należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty oraz uwagami do produktów.
Zakres oferty handlowej: Proszę o podanie cen jednostkowych.
Wszystkie dodatkowo załączone oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.
Wymagania: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania - należy uzupełnić i dołączyć skan podczas składania oferty.
Baza dostawy: Remzap Sp.z o.o, Ul. Ignacego Mościckiego 12, 24-110 Puławy
Termin dostawy: 23.09.2022r.
Produkty fabrycznie nowe i wolne od wad.
Cena: Prosimy o podanie ceny w złotych polskich (PLN)
Warunki płatności: Preferowana płatność jednorazowa z terminem płatności min. 30 dni po dostawie przelewem na konto wskazane na fakturze VAT. Podstawą wystawienia faktury jest protokół przyjęcia dostawy. Warunkiem realizacji przelewu jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia/obustronne podpisanie umowy. W przypadku płatności częściowych dopuszczamy fakturowanie nie częściej niż 1 faktura/miesiąc.
Forma dostawy: jednorazowa
Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji: do 31.12.2025 na prawidłowe wykonanie, produkt wolny od wad i usterek.
Referencje: Prosimy o przesłanie listy referencyjnej w szczególności w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego oraz informacji na temat wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.
Język oferty: Oferta powinna być opracowana w języku polskim.
Osoby upoważnione do kontaktu z Oferentami:
w sprawach formalnych:
Karolina Marek tel.: +4881/473-13-32, fax: +4881/473-11-69
e-mail: [kmarek@remzap.pl
](mailto:kmarek@remzap.pl)
w sprawach technicznych:
Karolina Węglarz +4881/473-13-16 fax:: +4881/473-11-69
e-mail: kweglarz@remzap.pl
w sprawach związanych z Platformą Zakupową oraz sprawach dotyczących aukcji elektronicznej Dział Helpdesk, tel: +4871/787-35-34; +4871/787-37-27; +4871/787-37-57
e-mail: helpdesk@logintrade.net
Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 09.08.2022r. do godz. 09:00 Przedłożenie oferty w terminie późniejszym wymaga naszej zgody na piśmie.
Ważność oferty: Co najmniej 7 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert lub ostatecznych negocjacji w przypadku aukcji elektronicznej lub negocjacji bezpośrednich. Przed upływem terminu ważności oferty Zamawiający może wystąpić o przedłużenie terminu związania ofertą. Dostawca będzie związany ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznych przez okres 7 dni od daty jej zakończenia bez względu na fakt pojawiającego się komunikatu w aukcji, że ,,... oferta nie została dodana ..."
Skuteczność oferty: Przyjęcie złożonej oferty wymaga naszego wyraźnego oświadczenia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej oraz dodatkowo podpisania zamówienia i/lub umowy przez osoby uprawnione. W przeciwnym razie ofertę uważa się za nieprzyjętą. Wszelkie propozycje pracowników Zamawiającego, składane w toku postępowania nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, wobec czego ich przyjęcie przez Oferenta nie będzie skutkować uznaniem, iż doszło do zawarcia umowy. Jedynie otrzymanie przez Oferenta zamówienia i/lub umowy podpisanej przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego stanowi potwierdzenie wyboru Oferenta i oznacza powierzenie wykonania zadania na warunkach określonych w zamówieniu i/lub umowie.
Oferta powinna być opracowana i złożona zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego. Wszelkie rozbieżności w odniesieniu do warunków naszego zapytania ofertowego powinny być wyraźnie wskazane i wyszczególnione pod nagłówkiem ,,Rozbieżności/Zmiany" oraz w załączniku nr 1 do zapytania jako "proponowane.
Oferent może zwrócić się pisemnie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego najpóźniej na 3 dni przed terminem złożenia oferty. Pisemna treść wyjaśnień zostanie przekazana wszystkim oferentom, którym doręczono Zapytanie ofertowe, bez ujawniania źródła zapytania. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na pytania przekazane po wyżej wskazanym terminie.
Zamawiający może przed upływem terminu składania zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przesyła wszystkim uczestnikom postępowania.
Tryb procedowania:
I etap - techniczny - weryfikacja ofert: korespondencja w sprawie wyjaśnień, uzupełnień ofert, ewentualnie odrzucenie ofert.
II etap - handlowy - składanie ofert ostatecznych z opcją dogrywki w formie aukcji elektronicznej przeprowadzonej na Platformie Zakupowej (dotyczy ofert nieodrzuconych na wcześniejszym etapie postępowania). Nieprzedstawienie w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty lub nieuzasadniona odmowa wzięcia udziału w aukcji elektronicznej, jest równoznaczna z przyjęciem za ostateczne warunków handlowych przestawionych w ofercie pierwotnej.
Kryteria oceny ofert: cena.
Warunki decydujące o przyjęciu ofert:
Oferta została zaakceptowana technicznie
Wartość oferty jest najkorzystniejsza po zakończeniu etapu handlowego
Z postępowania o udzielenie wyklucza się:
Oferentów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności;
Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których ogłoszono upadłość;
Oferentów, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, które lub których urzędujących członków władz zarządzających prawomocnie skazano z przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
Oferentów, który w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji zdefiniowanego w art. 10, 11, 12, 13, 15a ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wobec Spółki lub innej Spółki z Grupy Kapitałowej.
Oferentów, którzy:
-nie posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału pozwalającego na wykonanie zamówienia;
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej nie zapewniającej wykonania zamówienia.
Do oferty należy przedłożyć oświadczenia, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielnie zamówienia opisanego w niniejszym punkcie.
Zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty w sytuacji, gdy:
Treść oferty w sposób istotny nie odpowiada treści zapytania ofertowego
Pomimo wezwania do uzupełnienia Oferent nie złożył w wyznaczonym terminie wymaganych oświadczeń, wyjaśnień/uzupełnień lub pomimo przesłanych wyjaśnień/uzupełnień ofert w dalszym ciągu nie spełnia wymagań zapytania ofertowego.
Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów
Wybór oferty: Wszyscy uczestnicy postępowania, którzy złożyli ofertę, niezwłocznie po dokonaniu oceny ofert zostaną powiadomieni o wynikach akcji ofertowej tj. uzyskają informację czy ich oferta uznana została za najkorzystniejszą bez ujawniania danych i warunków ofert pozostałych uczestników postępowania. Zastrzegamy, że w przypadku, gdy Oferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedstawi nieprawdziwe dane lub w inny sposób uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z oferentem, którego oferta w rankingu uzyskała kolejny wynik spośród pozostałych ofert (artykuł 703 § 1 KC nie znajduje zastosowania). Z uwagi na powyższe wszyscy oferenci pozostają związani treścią złożonych ofert do upływu okresu ich ważności lub powiadomienia przez Zamawiającego o zawarciu umowy z innym uczestnikiem postępowania w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Koszty sporządzenia oferty i uczestnictwa w postępowaniu ponosi Oferent.
Dodatkowe zastrzeżenia:
Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty, unieważnienie postępowania bez podania przyczyny, jak i odstąpienia od jego kontynuacji na każdym etapie aż do podpisania umowy/zamówienia. Uczestnikom postępowania nie przysługuje prawo do żądania zwrotu jakichkolwiek kosztów ani roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019) oraz protestom i odwołaniom.
Zamawiający ma prawo prowadzić dalsze negocjacje z wybranym Oferentem przy zastrzeżeniu, że nie dopuszcza się zmian na niekorzyść Zamawiającego w odniesieniu do istotnych warunków Zapytania ofertowego, w tym stanowiących kryteria oceny ofert.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w Zapytaniu ofertowym.
Niniejsze Zapytanie ofertowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, nie można go powielać ani udostępniać osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Korespondencja mailowa jest wiążąca.
Dane zawarte w załączniku nr 1 do zapytania mają znaczenie nadrzędne nad innymi zapisami przedstawionymi przez Dostawcę/Podwykonawcę w swojej ofercie. W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentami pierwszeństwo mają zapisy z załącznika nr 1 do zapytania.
Wszelka dokumentacja techniczna, która będzie przekazana Oferentom przez Zamawiającego celem przygotowania ofert będzie stanowić własność Zamawiającego i nie może być powielana ani udostępniana stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
We wszelkiej korespondencji prosimy powoływać się na numer postępowania Z646/345290 Pozostajemy w Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek pytań i wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania ofertowego.
2. Kary umowne
Odstąpienie od Umowy:
Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym po wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej upoważnia Zamawiającego do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 35% ceny netto wskazanej w ofercie Wykonawcy. Jednakże nie więcej niż różnica pomiędzy ofertą tego Wykonawcy a ofertą następną w kolejności.
Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy naprawienia szkody, której wysokość przewyższa wartość zastrzeżonej w pkt. 1 kary umownej.
Odstąpienie lub rezygnacja od zawarcia Umowy spowoduje wykreślenie Oferenta/Dostawcy z listy Dostawców
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Śruba M12x50 kl.5.6 PN-EN ISO 4014 56 ST 6805001-252
2. Śruba M12x55 kl.5.6 EN ISO 4014 112 ST 6805001-145
3. Śruba M16x60 kl.5.6 PN-EN ISO 4014 76 ST 6805001-054
4. Śruba M16x65 kl. 5.6 ISO 4014 72 ST 6805001-092
5. Śruba M20x70 kl.5.6 PN-EN ISO 4014 64 ST 6805001-617
6. Śruba M20x75 kl. 5.6 PN-EN ISO 4014 208 ST 6805001-756
7. Śruba M20x80 kl.5.6 PN-EN ISO 4014 64 ST 6805001-258
8. Śruba dwustronna Typ L M24x150 21CrMoV5-7 DIN2510 16 ST 6805002-395
9. Śruba dwustronna Typ L M24x160 21CrMoV5-7 DIN2510 8 ST 6805002-396
10. ŚRUBA DWUSTRONNA TYP L M12X75 25CRMO4 DIN 2510 16 ST 6805002-005
11. ŚRUBA DWUSTRONNA TYP L M16X90 25CRMO4 DIN 2510 32 ST 6805002-034
12. Śruba dwustronna Typ L M12x65 42CrMo4 DIN2510 48 ST 6805002-111
13. Śruba dwustronna Typ L M12x70 42CrMo4 DIN2510 80 ST 6805002-112
14. Pręt gwintowany Typ B M12x65 25CrMo4 DIN-976-1 64 ST 6805004-078
15. PRĘT GWINTOWANY TYP B M12X70 25CRMO4 DIN976-1 40 ST 6805003-004
16. PRĘT GWINTOWANY TYP B M12X65 A2-70 DIN 976-1 76 ST 6805003-003
17. Pręt gwintowany M12x70 A2-70 Typ B DIN 976-1 20 ST 6805003-108
18. Pręt gwintowany M16x75 A2-70 Typ B DIN 976-1 28 ST 6805003-032
19. Nakrętka M12 kl.5 EN ISO 4034 168 ST 6805101-100
20. Nakrętka M16 kl.5 EN ISO 4034 148 ST 6805101-163
21. Nakrętka M20 kl.5 EN ISO 4034 336 ST 6805101-279
22. Nakrętka M24 21CrMoV5-7 DIN2510 48 ST 6805101-288
23. Nakrętka M12 C35E DIN2510 32 ST 6805101-216
24. Nakrętka M16 C35E DIN2510 64 ST 6805101-284
25. Nakrętka M12 C45E EN ISO 4034 382 ST 6805101-012
26. Nakrętka M16 C45E EN ISO 4034 8 ST 6805101-099
27. Nakrętka M16 A2-70 EN ISO 4034 40 ST 6805101-072
28. Śruba dwustronna Typ L M16x85 42CrMo4 DIN2510 4 ST 6805002-146
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1402720,193f1735f3d83dcecfc6c07d33185cc5.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
02- 08- 2022 16: 00
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
09- 08- 2022 09: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
04- 08- 2022 09: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1402720,193f1735f3d83dcecfc6c07d33185cc5.html
Termin składania:2022-08-09
Miejsce i termin realizacji:Termin dostawy: 23.09.2022r.
Wymagania:Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
Akceptuję załączony wzór umowy.
Termin płatności: 30 dni
Przeczytałem i potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną
Oświadczam, że zapoznałem się i potwierdzam treść załączonego Oświadczenia o przepisach sankcyjnych
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy zapisy Ogólnych Warunków Zamówień Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonych na stronie internetowej pod adresem: Ogólne warunki zakupu i sprzedaży
Oświadczam ,że zapoznałem się z Kodeksem postępowania dla Partnerów biznesowych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umieszczonym na stronie internetowej pod adresem compliance.grupaazoty.com
Załączam wypełnione oświadczenie OWW oraz oświadczenie oferenta
Potwierdzamy zakres techniczny oferty zgodny z wymaganiami
Zapoznałem się i akceptuję treść zapytania.
Załączam do oferty uzupełniony załącznik nr 1 do zapytania
Produkty fabrycznie nowe i wolny od wad
Koszt transportu, dostawy i opakowań: po stronie dostawcy - zawarte w cenie materiałów
Ważność oferty: co najmniej 7 dni
Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego
Dane zawarte w załączniku nr 1 do zapytania mają znaczenie nadrzędne nad innymi zapisami przedstawionymi przez Dostawcę/Podwykonawcę w swojej ofercie
Potwierdzam zgodę na zakup częściowy
Potwierdzam gwarancje: do 31.12.2025 na prawidłowe wykonanie, produkt wolny od wad i usterek.
Uwagi:Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Dodatkowe warunki formalne:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Karolina Marek
tel:
e-mail: kmarek@remzap.pl
Kontakt merytoryczny:
Karolina Marek
tel:
e-mail: kmarek@remzap.pl
Numer dokumentu:Z646/345290
Źródło: Internet i własne
Załączniki: