Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18625639 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-14
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa fabrycznie nowego przystosowanego do nauki jazdy samochodu
Organizator:Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku
Adres: Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Płock
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku
zaprasza do składania ofert w trybie przetargu na realizację zamówienia pn: Zakup i dostawa fabrycznie nowego przystosowanego do nauki jazdy samochodu - TOYOTA YARIS Active 1.5 Dual VVT-i.
I. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia -załącznik nr 1 oraz projekt umowy załącznik nr 2.
II. Oferta winna zawierać dane jak w załączonym formularzu oferty, do której należy, w przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika, załączyć pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę. Załączone do oferty pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
Miejsce i termin składania ofert: V. Miejsce i termin składania ofert .
Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej Curie w Płocku, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 7, 09-400 Płock
do dnia 21 stycznia 2020 r. do godz. 14.00
Oferty należy umieścić w kopercie. Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenia:
Oferta na: ,,Zakup i dostawa fabrycznie nowego dostosowanego do nauki jazdy samochodu - TOYOTA YARIS Active 1.5 Dual VVT-i."
Nie otwierać przed dniem 22 stycznia 2020 r. godz. 10.15
Termin składania:2020-01-21
Miejsce i termin realizacji:III. Termin realizacji zamówienia:
60 dni od zawarcia umowy
Wymagania:IV. Kryteria oceny ofert- cena 100 %
VI. W przypadku, gdy oferent nie załączył wszystkich wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub są one niezgodne z zapisami Ogłoszenia, Zamawiający wzywa do ich uzupełnienia, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferentów, których oferta najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we wskazanym terminie powoduje odrzucenie oferty.
VII. W przypadku, gdy oferta zawiera cenę rażąco niską. Zamawiający wzywa do złożenia wyjaśnień, przy czym wezwanie kierowane jest tylko oferenta, którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak wyjaśnienia lub uznanie ich przez Zamawiającego za nieprzekonywujące powoduje odrzucenie oferty.
VIII. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. Zawarcie umowy następuję z chwilą jej podpisania.
IX. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.
X. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny, bądź zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
XI. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego ogłoszenia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
XII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym ogłoszeniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Kontakt:XIII. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Bożena Wiśniewska - Kierownik gospodarczy, e-mail: bozena.wisniewska@elektrykplock.edu.pl
Numer dokumentu:ZSZMSC.KG.261.01.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: