Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17725754 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-07-25
Przedmiot ogłoszenia:ZAKUP I DOSTAWA GIER PLANSZOWYCH
Organizator:Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju
Adres: ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. buski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: +48 41 378 44 42 fax: +48 41 370 13 65
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM
ROZPOZNANIU CENOWYM NA ZAKUP I DOSTAWĘ GIER PLANSZOWYCH
DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ,,DLA DOBRA RODZINY "
Mając na względzie postanowienia art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
i obowiązki wynikające z art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zapraszam do
złożenia oferty cenowej na załączonym druku ,,oferta cenowa".
1. Zakres rzeczowy świadczenia usługi został określony w załączniku nr 1 do
zaproszenia, który stanowi integralną część zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Ofertę cenową należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2019
godzina 10;00 w sekretariacie Dyrektora MGOPS w Busku Zdroju ul. Kościuszki
2a. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone
bez otwierania.
Otwarcie ofert:5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2019r o godz. 10:15 w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2a 28-100 Busko-Zdrój.
Termin składania:2019-08-01
Wymagania:1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, w tym należny podatek VAT.
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie
w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielone Podmiotowi Ekonomii
Społecznej (PES). W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację
zamówienia przez PES lub niezłożenia oferty przez PES będą rozpatrywane
oferty innych podmiotów.
4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób
gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej
nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Na kopercie oferty należy zamieścić
następujące informacje: ,,Rozpoznanie cenowe na zakup i dostawę gier
planszowych" Nie otwierać przed dniem 01.08.2019r. godz. 10:00."
Źródło: Internet i własne
Załączniki: