Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21913529 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-09-20
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa jaj
Organizator:Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
Adres: ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel (0-41) 247-80-00 wew. 115 fax (0-41) 247-80-50
E-mail:
Opis:ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający - Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawy jaj.
Miejsce i termin składania ofert: 5. opis sposobu przygotowywania ofert: Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
6. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Zamówienia Publiczne ZOZ, na nr faxu: 41 247-80-50 lub e-mail: zamowienia@zoz.ostrowiec.pl do 28.09.2021 r. do godz. 11.00
Otwarcie ofert:otwarcie dnia 28.09.2021 r. o godz. 11.30.
Termin składania:2021-09-28
Miejsce i termin realizacji:2.1.termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od zawarcia umowy
Wymagania:1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2.2. warunki płatności: przelew płatny w terminie minimum 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,
2.3. wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Anna Lewandowska
4. termin związania ofertą: 30 dni, od terminu składania ofert.
7. opis sposobu obliczenia ceny: ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto x % vat + wartość netto = wartość brutto
8. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena 100%
Oceny ofert w zakresie przedstawionego powyżej kryterium zostaną dokonane według następujących zasad:
Ilość punktów badanej oferty = (cmi,, / cbad) x WAGA przy czym 1% = 1 pkt
gdzie: Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert
Cbad - cena oferty badanej
9. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: O wyborze oferty zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści te informacje na swojej stronie internetowej. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
10. istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019).
Uwagi:11. Obowiązek informacyjny RODO.
Informacja w zakresie przetwarzania danych w związku z udzielaniem zamówień do 130 000,00 zł:
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że: 1). Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. K. Szymanowskiego 11, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Może się Pani/Pan z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 247 80 00 lub adres email info@zoz.ostrowiec.pl
2). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod 22 350 01 40
bądź adresem e-mail: iod@zoz.ostrowiec.pl
3). Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 130.000,00 zł prowadzonym w trybie nie podlegającym ustawie Prawo zamówień publicznych w celu związanym z potrzebą wyłonienia wykonawcy w ramach postępowań o udzielenie zamówienia lub organizacji konkursu realizowanych w trybie wynikającym z odpowiednich przepisów prawa lub w celu zawarcia, realizacji rozliczenia umowy z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie art. 6 ust.1 lit. b (w celu zawarcia umowy) lub art.6 ust.1 lit. c(obowiązki prawne ciążące na administratorze), innych krajowych lub unijnych przepisów odnoszących się do zamówień i konkursów, przedmiotu umowy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz wewnętrznych procedur obowiązujących u Administratora. 4). Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących archiwizacji.
5). Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:
Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów, a także podmioty, które na podstawie zawartych przez administratora umów, świadczą usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz inne podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
6). Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z udzielaniem zamówienia mają prawo do złożenia wniosku:
a) na podstawie art. 15 RODO o dostęp do danych oraz mogą żądać od administratora informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
b) na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 17 RODO o usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;
d) na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
e) na podstawie art. 20 RODO o przeniesienie danych do innego administratora, o ile dane przetwarzane są na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
f) na podstawie art. 21. RODO o sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes administratora. Administrator nie będzie już mógł
2
przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże, że istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy prawa. 7). Zamiar przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. 8). Informacja o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 130.000,00 zł.
9). Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:
Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilować przetwarzanych danych osobowych.
Numer dokumentu:ZOZ.ZO/19/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: