Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15939466 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-28
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa książek
Organizator:Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie
Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. goleniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel./fax: 914182260
E-mail:
Opis:,,Zakup i dostawa książek dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie w 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa"
zakup i dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień z 2018 roku z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) w 2018 roku do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Goleniowie.

Wartość przedmiotu umowy wyniesie 22 130,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści złotych 00/100).

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy książek zgodnie z jednostkowymi zamówieniami Zamawiającego do siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Goleniowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 26.

Książki stanowiące przedmiot zamówienia to głównie nowości wydawnicze i wznowienia z 2018 roku wydane przez wydawnictwa, z którymi współpracuje Wykonawca, a wśród których musi obowiązkowo w swojej ofercie dysponować pełną i aktualną ofertą wydawniczą następujących wydawnictw i oficyn:

AA

Aba

Adam Marszałek

Adamada

Agape

Agora

Ajaks

Akapit Press

Akurat

Albatros

Aleksandria

Alma-Press

Amber

Arkady

Arte

Aspra

Axis Mundi

Bajka

Bellona

Białe Pióro

Biblioteka Akustyczna

Biblioteka Narodowa

BIS

Bosz

Bukowy Las

C&T

C.H. Beck

CeDeWu

Copernicus Center Press

Czarna Owca

Czarne

Czerwone i Czarne

Czwarta Strona

Czytelnik

Debit

Delta

Demart

Difin

Dolnośląskie

Dr Lex

Drzewo Babel

Dwie Siostry

Edipresse Polska

EDRA Urban & Partner

Edu-Libri

Egmont

Esprit

Ezoteric

Fabryka Słów

Feeria

Filia

Finna

Forma

Fronda

G+J RBA

Galaktyka

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (GWP)

Greg

Harlequin

Harmonia

Helion

Heraclon

Impuls

Infor

Insignis Media

Instytut Badań Literackich PAN

Instytut Pamięci Narodowej

Iskry

Jaguar

Jedność

Kaktus

Karta

Katmar

Kolegium Europy Wschodniej

Książka i Wiedza

Książkowe Klimaty

Książnica

Lampa i Iskra Boża

Literackie

Literatura

Lucky

Magnum

Mamania

Marginesy

Media Rodzina

MG

Multico

Muza

Nasza Księgarnia

Neriton

Novae Res

Od Nowa

ODDK

Olesiejuk

Operon

Oskar

Ossolineum

Otwarte

Papierowy Księżyc

Pascal

PAX

Petrus

PIW

Poligraf

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne (PWE)

Prószyński Media

Publicat

Rea

Rebis

Replika

Rytm

Sic!

Siedmioróg

Sine Qua Non

Skrzat

Słowo/Obraz/Terytoria

Sonia Draga

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP)

Sumptibus

Szara Godzina

Świat Książki

Trzecia Strona

Universitas

Videograf

W.A.B.

WAM

Wiedza Powszechna

Wielka Litera

Wilga

Wimana

WNT

Wolters Kluwer

Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Między Słowami

Wydawnictwo Naukowe PWN

Wydawnictwo Naukowe UAM

Wydawnictwo Naukowe UMK

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego

Wydawnictwo UMCS

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakamarki

Zielona Sowa

Znak

Zysk i S-ka

Żak Wydawnictwo Akademickie

Żak

5. Przy rozpatrywaniu ofert złożonych przez Wykonawców, Zamawiający ma prawo zażądać od nich udokumentowania współpracy z wybranymi wydawcami, jak również sprawdzić na ich stronach internetowych rzeczywistą ofertę i dostępność książek z wydawnictw określonych w pkt. 3.3. Brak udokumentowania lub niezgodności na stronie internetowej Wykonawcy upoważniają Zamawiającego do odrzucenia oferty i niepodpisania umowy z Wykonawcą.

6. Dostarczone książki muszą być fabrycznie nowe i nieużywane.

7. Na dostarczone książki Wykonawca musi udzielić 12 miesięcznej gwarancji obejmującej wszystkie wykryte podczas użytkowania wady fabryczne (np. brak stron, brak druku na stronach, wadliwy skład książki, itp.). Bieg gwarancji rozpocznie się z dniem dostarczenia zamówionych książek. Koszty zwrotu i wymiany reklamowanego towaru ponosi Wykonawca.

8. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych w dostawie lub wad jakościowych Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia reklamacji w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania jej zgłoszenia.

Warunki realizacji dostaw:

Dostawa książek następować będzie poprzez zamówienia szczegółowe składane przez Zamawiającego za pośrednictwem strony internetowej Wykonawcy (odpowiedniego formularza umieszczonego na stronie internetowej - funkcji ,,koszyk", ,,zamawiam" lub odpowiedniej), która ma umożliwiać dostęp Zamawiającemu do danych określających autora, tytuł, rok wydania, wizerunek okładki, cenę książki po rabacie oraz historię zrealizowanych uprzednio zamówień.

Dostawa książek realizowana będzie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego.

Dostawa książek realizowana będzie w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia. Za obopólnym porozumieniem ustalony termin może być przedłużony do 10 dni w odniesieniu do pełnej ilości egzemplarzy danego tytułu.
Miejsce i termin składania ofert: 7.3. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami w zamkniętej kopercie należy złożyć korespondencyjnie lub bezpośrednio na adres Zamawiającego:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Konstytucji 3 Maja 26, 72-100 Goleniów,
7.6. Termin składania ofert: do dnia 03.09.2018 r. do godz. 10.00
Termin składania:2018-09-03
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia.

Od daty zawarcia umowy do 30.11.2018 r.
Wymagania:Opis sposobu obliczenia ceny i wyboru oferty

6.1. W związku z faktem, że tytuły konkretnych pozycji, które Zamawiający będzie zamawiał, są niemożliwe do określenia w chwili rozesłania zapytania ofertowego, jedynym precyzyjnym i mierzalnym czynnikiem pozwalającym na porównanie ofert będzie cena książki po odjęciu rabatu podanego przez Wykonawcę od ceny detalicznej książki.

6.2. Cenę na dostawę książek należy określić poprzez podanie wysokości rabatu jakiego udzieli Wykonawca Bibliotece i który będzie obowiązywał w okresie obowiązywania umowy, zgodnie z poniższym wzorem:

Cena detaliczna książki - (minus) ..........% (wysokość rabatu udzielonego Bibliotece) = ostateczna cena książki dla Biblioteki

6.3. Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który udzieli Bibliotece największego rabatu i spełni wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

7.1. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, czytelnie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów.

7.2. Do oferty należy dołączyć:

7.2.1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1,

7.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

7.2.3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów (oryginał lub kopie poświadczona za zgodność z oryginałem)

7.2.4.Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw - Załącznik nr 2,

7.2.5. Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 3.
7.4. Koperta (opakowanie) ma być opisana według wzoru poniżej:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

im. Cypriana Kamila Norwida

ul. Konstytucji 3 Maja 26

72-100 Goleniów
Źródło: Internet i własne
Załączniki: