Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25759164 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-09-04
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa licencji oraz oprogramowania bazodanowego do serwera
Organizator:Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Adres: ul. Targowa 18, 25-520 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 41 36 01 600, tel. 41 36 01 621
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
Na ,,zakup i dostawa licencji oraz oprogramowania bazodanowego do serwera"
III.
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oprogramowania bazodanowego do serwera oraz licencji dostępowych CAL dla Windows Server 2022.
2. Realizacja zamówienia nastąpi w oparciu o umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zapytania.
3. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

IV.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
A. 60 licencji CAL Windows Server 2022 na użytkownika
o okres ważności licencji - wieczysta;
B. Microsoft SQL Server 2022 Standard + 30 user CAL
o okres ważności licencji - wieczysta;
o polska dystrybucja;
o nieużywana;
o autoryzowany partner Microsoft;
Miejsce i termin składania ofert: VI.
Miejsce oraz termin składania ofert
1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w sposób następujący: osobiście w siedzibie zamawiającego, pocztą na adres zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres:
sekretariat@kielce.rio.gov.pl
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 8 września 2023 roku do godz. 12:00.
Za datę złożenia oferty uznaję się wpływ dokumentów do siedziby Zamawiającego.
Termin składania:2023-09-08
Wymagania:II.
Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają
zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad
uczciwej konkurencji, jawności i przejrzystości.
V.
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu powinien przygotować i złożyć u
Zamawiającego ofertę, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego, zawierającą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania Oferenta wynika z udzielonego pełnomocnictwa do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na
każdą z części.
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a zapisem słownym ceny oferty,
Zamawiający jako wiążący przyjmie zapis słowny.
W przypadku składania ofert za pośrednictwem poczty elektronicznej za chwilę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty na pocztę elektroniczną Zamawiającego a nie chwilę nadania wiadomości przez Wykonawcę.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII.
Kryteria oceny ofert oraz sposób ich oceny
Punkty za kryterium ,,cena oferty brutto" zostaną obliczone wg następującego wzoru:

C N
C= --------------- ? 100
C o

gdzie:
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych za kryterium ,,cena oferty brutto" (z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku)
C N - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert
C o - oznacza cenę brutto ocenianej oferty
1. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Opis sposobu obliczania ceny: Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od
towarów i usług. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną brutto na wykonanie całości zamówienia.
7. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VIII.
Dodatkowe informacje
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
3. Przed złożeniem zapytania należy zapoznać się z projektem umowy załączonym do niniejszego zapytania.
4. Zaleca się by do oferty dołączyć podstawowe informacje na temat Wykonawcy prezentujące w szczególności profil działalności, dotychczasowe doświadczenie, charakterystykę wykonawcy.
5. Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
6. Zamawiający informuje, że jest uprawniony do weryfikacji wszystkich informacji, jakie są
podane przez Wykonawcę. Jeżeli efektem prowadzonej weryfikacje będzie przykładowo
stwierdzenie celowego podawania nieprawdziwych informacji Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodpowiadania na oferty, jak i nie zawarcia umowy z którymkolwiek z wykonawców.
8. Niniejsze zapytanie nie stanowi podstawy do roszczeń dotyczących zawarcia umowy, a
propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu
cywilnego.
Uwagi:IX. Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalna Izba Obrachunkowa w
Kielcach, ul. Targowa 18 25-520 Kielce,
? kontakt z inspektorem ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Kontakt do Inspektora:
- listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce,
- przez email: iod@kielce.rio.gov.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych, a także dostawca oprogramowania Biuletynu Informacji
Publicznej.
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy,
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Praw zamówień publicznych,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencją
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych będzie brak
możliwości udziału w postępowaniu;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych -
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników,
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
Kontakt:2. Dodatkowe informacje udzielane są przez Pana Tomasza Wijasa tel. 41 36 01 621 lub
informatyk@kielce.rio.gov.pl
Numer dokumentu:BI.230.5.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: