Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-10-30
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa masek ochronnych
Organizator:Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Adres: ul. Prądnicka 35-37, 31-202 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel.: +48 122578291, Faks: +48 122578229
E-mail:
Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa masek ochronnych II

Numer referencyjny: ZP/48/2020
II.1.2)Główny kod CPV
18143000 Akcesoria ochronne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg nieograniczony na ,,Zakup i dostawa masek ochronnych II". Zamówienie składa się z trzech pakietów (części):

-- pakiet 1 - maski do przygotowania cytostatyków,

-- pakiet 2 - maska ochronna dla pacjenta oraz personelu medycznego,

-- pakiet 3 - maska ochronna dla personelu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 1 - Maski do przygotowania cytostatyków

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18143000 Akcesoria ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego - magazyn szpitala

II.2.4)Opis zamówienia:

Według załącznika nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający ma prawo zgodnie z prawem opcji do zrealizowania umowy w zakresie minimum 70 %, a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 370,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 2 - Maska ochronna dla pacjenta oraz personelu medycznego

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18143000 Akcesoria ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego - magazyn szpitala

II.2.4)Opis zamówienia:

Według załącznika nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający ma prawo zgodnie z prawem opcji do zrealizowania umowy w zakresie minimum 70 %, a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 410,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet 3 - Maska ochronna dla personelu

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
18143000 Akcesoria ochronne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego - magazyn szpitala

II.2.4)Opis zamówienia:

Według załącznika nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający ma prawo zgodnie z prawem opcji do zrealizowania umowy w zakresie minimum 70 %, a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 19 370,00 PLN.
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.narutowicz.krakow.pl/zamowienia-publiczne
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/11/2020
Otwarcie ofert:Warunki otwarcia ofert Data: 12/11/2020 Czas lokalny: 12:00 Miejsce: Za pośrednictwem platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/
Termin składania:2020-11-12
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego - magazyn szpitala

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego - magazyn szpitala

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego - magazyn szpitala
Wadium:w opisie przedmiotu
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/01/2021
Kontakt:Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 357207664
ul. Prądnicka 35-37
Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
31-202
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Żbik
E-mail: zamowienia@narutowicz.krakow.pl
Tel.: +48 122578291
Faks: +48 122578229
Kod CPV:18143000
Numer dokumentu:516202-2020, ZP/48/2020
Źródło: Internet i własne - TED - 30/10/2020 S212
Załączniki: