Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-11-23
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów biurowych
Organizator:Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie
Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 75-531 Koszalin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Koszalin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.+48 94 34 44 900, fax. 0-94 34 44 700
E-mail:
Opis:Zakup i dostawa materiałów biurowych do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: Termin, miejsce, sposób i forma złożenia oferty:

ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 1100;
miejsce, sposób i forma złożenia oferty - ofertę można:

złożyć osobiście w siedzibie Inwestora, mieszczącej się w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 - w Kancelarii Jawnej, do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 1100,
przesłać na adres Inwestora wskazany w ppkt. a) do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 1100,
przesłać faxem na numer 0-94 34 44 704 do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 1100,
przesłać pocztą elektroniczną do dnia 29 listopada 2017 r. do godz. 1100 na adres logistyka.cos@strazgraniczna.pl - Wykonawcy składający ofertę za pośrednictwem poczty elektronicznej zobowiązani są do kontaktu telefonicznego pod numer 94 34 44 006 celem potwierdzenia otrzymania przez Zamawiającego oferty. Oferty pochodzące z poczty uznanej za niebezpieczną nie będą przyjmowane do Ośrodka.
Termin składania:2017-11-29
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2017 r.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione materiały ww. terminie do siedziby zamawiającego w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego 92.
Wymagania:O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy do realizacji zamówienia.

Wykaz dokumentów wymaganych przez Inwestora:

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia składa następujące dokumenty:

formularz ofertowy, sporządzony i podpisany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego,
podpisany i wypełniony opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2), jako akceptacja Wykonawcy postanowień w nim zawartych,
pełnomocnictwo w przypadku gdy osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa.

Kryteria oceny oferty: najniższa cena brutto (cena ofertowa za realizację całego przedmiotu zamówienia) - waga 100 %:

Ocena punktowa zostanie dokonana według następujących zasad:

najniższa cena ofertowa

x 100 = ...... ilość punktów

cena oferty ocenianej

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Na ofertę składają się:

wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1)
podpisany opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) jako akceptacja Wykonawcy postanowień w nim zawartych,

oferta musi być podpisana wyłącznie przez osobę lub osoby upoważnione z mocy prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi być dołączone do formularza ofertowego.
Kontakt:Osoby upoważnione przez Inwestora do kontaktu z Wykonawcami w niniejszym postępowaniu:

chor. szt. SG Jacek Jarkiewicz - jacek.jarkiewicz@strazgraniczna.pl

Pani Dorota Skalska - dorota.skalska@strazgraniczna.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: