Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów biurowych
Organizator:Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Adres: ul. Generała Władysława Sikorskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. ostrowski
Państwo: Polska
Strona www:https://platformazakupowa.pl/transakcja/811848
Opis:SAT.2600.7.35.2023 Zakup i dostawa materiałów biurowych dla PSSE w Ostrowi Mazowieckiej
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Bloczek samoprzylepny 51x38 (100 kartek) 3 szt w opakowaniu 2 opak. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Długopis niebieski D.rect - Końcówka pisząca 0,7 mm. - Możliwość zainstalowania innych wkładów 100 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Wkład do długopisu D.rect - Końcówka pisząca 0,7 mm. Wkład 105 mm niebieski x 20 (pasujące do długopisów z pozycji 2 niniejszego postępowania). 200 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Długopis czerwonyD.rect - Końcówka pisząca 0,7 mm. - Możliwość zainstalowania innych wkładów 12 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Długopis zielonyD.rect - Końcówka pisząca 0,7 mm. - Możliwość zainstalowania innych wkładów 12 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
6 Ołówek BIC z gumką - 12 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
7 Koszulki krystaliczne Format A4 Ilość w opakowaniu - 100 szt. 10 opak. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
8 Koszulki groszkowe Format A4 Ilość w opakowaniu - 100 szt. 50 opak. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
9 Kołobrulion A4 Kratka, Ilość stron 100 5 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
10 Kołobrulion A5 Kratka, Ilość stron 100 5 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
11 Korektor w długopisie 10 ml 5 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
12 Rolka termiczna 57/300 Emerson - 10 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
13 Skoroszyt papierowy oczkowy A4 200 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
14 Teczka lakierowana z gumką Różne kolory 20 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
15 Zakładki indeksujące Grand GR 75-25 - 10 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
16 Zakreślacz Kolory: żółte, pomarańczowe, różowe, niebieskie) 20 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
17 Zszywki 24/6 - 10 opak. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
18 Karty drogowe SM101 drukarnia Sieradzki Numeracja - kolejne bloczki po sobie 10 bloczek 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLN - (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/811848
Termin:
Zamieszczenia : 30-08-2023 14:42:00
Składania : 04-09-2023 12:00:00
Otwarcia : 04-09-2023 12:05:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/811848
Termin składania:2023-09-04
Wymagania:Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto, do którego wg dyspozycji art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) nie stosuje się przedmiotowej ustawy.
1. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższe narzędzia elektroniczne:
1) złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert;
2) wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej;
3) konsekwencje złożenia oferty niezgodnej z opisem przedmiotu Zamówienia ponosi Wykonawca.
2. W przypadku pytań:
1) merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" w terminie do 04.09.2023 r. godz.10:00;
2) związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02 e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
3. Zamawiający:
1) zastrzega sobie prawo do zmian w opisie przedmiotu zamówienia przed terminem rozstrzygnięcia niniejszego postępowania;
2) w toku badania i oceny ofert może zwrócić się do Wykonawców, którzy nie złożyli do ofert wymaganych oświadczeń, bądź załączone dokumenty zawierają błędy o ich uzupełnienie/wyjaśnienie w określonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem nieuwzględnienia złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu;
3) zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie (przed zawarciem umowy).
4. Oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie jeśli:
1) zostanie złożona po terminie;
2) jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;
3) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających.
5. Zasady wyboru Wykonawcy:
1) wybór Wykonawcy nastąpi po analizie złożonych ofert wg kryterium cenowego (waga 100%);
2) Zamawiający udzieli zamówienia temu Oferentowi, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów;
3) jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą liczbę, Zamawiający wzywa Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych;
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
6. Informacja o sposobie porozumiewania się:
1) Oferent i Zamawiający przekazują sobie informacje drogą elektroniczną wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej;
2) Zamawiający przedstawi informację z otwarcia ofert oraz poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania na platformie zakupowej.
7. Podstawą realizacji przedmiotu niniejszego postępowania jest złożenie zamówienia przez Zamawiającego w formie wiadomości na platformie zakupowej wysłanej do Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
5 Klauzula RODO - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
Klauzula informacyjn [...].pdf
(0)
×
Załączniki
Instrukcja pakowania i podziału plików
Zatwierdź pliki
Uwagi:Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.
Kontakt:Radosław Litwa
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Generała Władysława Sikorskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus
Numer dokumentu:ID 811848, SAT.2600.7.35.2023
Źródło: Internet i własne - Opennexus
Załączniki: