Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19256341 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-05-15
Przedmiot ogłoszenia:Zakup i dostawa materiałów dezynfekcyjnych
Organizator:Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście" w Opolu
Adres: ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Zakup i dostawa materiałów dezynfekcyjnych dla SP ZOZ ,,Śródmieście" w Opolu" ZO/13/2020:
ZAD 1. Płyn do dezynfekcji urządzeń i sprzętu medycznego.
ZAD 2. Preparat do dezynfekcji rąk i skóry.
Miejsce i termin składania ofert: Oferta może zostać złożona:
o w formie papierowej w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście"
w Opolu ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole, w pok. nr 17:
a. osobiście,
b. za pośrednictwem innej osoby tj. posłańca lub operatora pocztowego.
o w formie elektronicznej (w formie skanu):
na adres e-mailowy logistyka@srodmiescie.opole.pl
Ofertę należy złożyć lub przekazać e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2020 roku
do godz. 12:00:
jeżeli w formie papierowej to:
- w zamkniętej kopercie na adres Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Śródmieście" w Opolu,
ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole, z dopiskiem Oferta na ,,Zakup i dostawę materiałów dezynfekcyjnych
dla SP ZOZ ,,Śródmieście" w Opolu" ZO/13/2020
w formie elektronicznej (w formie skanu):
- na adres e-mailowy logistyka@srodmiescie.opole.pl skanem z podpisanym formularzem ofertowym oraz
zaakceptowanym wzorem umowy. W treści e-maila powinna być informacja ile stron posiada oferta, natomiast
w ofercie wszystkie strony powinny być ponumerowane.
Termin składania:2020-05-28
Wymagania:W załączeniu Zamawiający przekazuje:
o formularz ofertowy,
o wzór umowy.
1. Oferta powinna zawierać:
Kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz ofertowy (zał. nr 1),
b) Podpisany projekt umowy (zał. nr 2),
c) Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. pełnomocnictwo, odpis
z właściwego rejestru tj. Krajowego Rejestru Sądowego, umowa spółki lub konsorcjum).
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę
nieuprawnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, dostarczone w sposób
zgodny ze sposobem złożenia oferty).
5. Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełniania dokumentów na wezwanie.
Numer dokumentu:ZO/13/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: